Trwa nabór do Służby Celno-Skarbowej. 50 wolnych etatów w regionie

0
4364

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

 

Aplikuj online!

Poszukujemy kandydatów do Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu na stanowisko specjalisty Służby Celno-Skarbowej

Miejsce pełnienia służby:

 • Wrocław – 15 etatów,
 • Legnica – 10 etatów,
 • Wałbrzych – 10 etatów,
 • Jelenia Góra – 5 etatów,
 • Zgorzelec – 10 etatów,

Funkcjonariuszem może zostać osoba, która:

Wymagania niezbędne:

 • jest obywatelem polskim,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku,
 • nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141), ani nie była ich współpracownikiem.

wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B
 • wykształcenie wyższe preferowane: administracyjne, prawnicze, ekonomiczne lub techniczne

Jak aplikować:

Przygotuj niezbędne dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy, wg naszego wzoru,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami – wypełnij, jeśli urodziłaś(eś) się przed 1 sierpnia 1972 r.

oraz dodatkowo:

 • kopie świadectw pracy/służby z poprzednich miejsc pracy/służby, o ile pozostawałeś w stosunku pracy/służby,
 • oświadczenie dot. preferowanego miejsca pełnienia służby.

Aplikuj elektronicznie przez stronę: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ce0f0271133a4110956eb89392f4d687

lub złóż dokumenty w formie papierowej (pocztą lub osobiście) na adres:

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu  ul. Powstańców Śląskich 24,26 53-333 Wrocław z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne do SCS nr 2/2022”

Termin składania dokumentów: 25.05.2022 r. decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia oferty do urzędu

Co oferujemy:

 • służbę dającą poczucie stabilizacji zawodowej,
 • ścieżkę kariery zawodowej od aplikanta do inspektora,
 • uposażenie zasadnicze z dodatkiem za stopień od 3882,30 zł brutto,
 • dodatek za wysługę lat w wysokości od 2% do 25% uposażenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy,
 • inne dodatki do uposażenia przewidziane przepisami oraz po spełnieniu warunków np. dodatek kontrolerski, dodatek za służbę w porze nocnej, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy,
 • nagrodę roczną, tzw. “trzynastkę”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby,
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny, zapomoga – wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłata do udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych i in.),
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Ważne informacje:

Etapy postępowania:

 • złożenie niezbędnych dokumentów,
 • test wiedzy,
 • test psychologiczny,
 • test sprawności fizycznej,
 • test kompetencyjny,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej,
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

Warunki pracy:

 • funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania w obszarze właściwości miejscowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,
 • po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu określi miejsce pełnienia służby funkcjonariusza,
 • realizacja zadań służbowych na stanowiskach w Pionie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej związana jest z wykorzystaniem broni palnej i środków przymusu bezpośredniego,
 • w trakcie służby przygotowawczej obowiązek zdania egzaminu z wybranego języka obcego oraz odbycie zasadniczego kursu zawodowego we wskazanym ośrodku szkoleniowym KAS

Pozostałe informacje:

 • istnieje możliwość zwiększenia liczby wolnych etatów w przypadku powstania wakatu w okresie od dnia ukazania się informacji do dnia poprzedzającego test wiedzy,
 • oferty nie spełniające wymogów formalnych (niekompletne, bez wymaganych podpisów na kwestionariuszu oraz otrzymane po terminie) zostaną odrzucone,
 • dokumenty również mogą być złożone w postaci elektronicznej – po ich uprzednim podpisaniu i zeskanowaniu przesłane na adres e-mail: [email protected]
 • nie możesz przystąpić do postępowania jeżeli w poprzednim postępowaniu z testu psychologicznego lub testu kompetencyjnego nie uzyskałaś(eś) wyniku pozytywnego, jeżeli od dnia przeprowadzenia tego testu do dnia, w którym upływa termin składania dokumentów w odpowiedzi na niniejszą Informację, nie upłynęło 12 m-cy,
 • jeżeli byłaś(eś) umieszczona(y) na liście kandydatów określonej w §17 ust. 6 rozporządzenia i ubiegasz się ponownie, w terminie 12 miesięcy od dnia zawiadomienia o wskazaniu na liście o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej w tej samej jednostce organizacyjnej KAS, to nie bierzesz udziału w etapach postępowania, za wyjątkiem złożenia kwestionariusza,
 • informację o kolejnych etapach postępowania kwalifikacyjnego mogą być wysłane kandydatowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeśli kandydat uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres elektroniczny, na który zawiadomienie powinno być wysłane,
 • postępowanie kwalifikacyjne jest procesem długotrwałym i wiąże się z koniecznością stawiania się w miejscach i terminach wskazanych przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu,

dodatkowe informacje związane z postępowaniem kwalifikacyjnym uzyskasz pod nr tel.:

71 365 26 97 (Andżelika Jadach)
71 365 26 95 (Marta Kocemba)

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1943); w związku z art. 153 Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, ze zm.)

-/Dolnośląska KAS/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here