Studiuj pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w PWSZ im. Witelona w Legnicy

0
128
fot.: PWSZ w Legnicy

Od 1 października 2019 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie nauczycieli przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej, będzie realizowane jedynie w ramach jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Tym samym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Dzięki temu nasza Uczelnia będzie mogła kształcić przyszłych nauczycieli.

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy trwają 5 lat (10 semestrów) i przygotowują do pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej. Program studiów uwzględnia zajęcia z zakresu przygotowania pedagogiczno-psychologicznego, metodycznego, wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Wiedza zdobyta w toku studiów pozwala zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w ich początkowym okresie edukacji. Integralną częścią programu studiów są praktyki zawodowe, które służą nabywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ im. Witelona w Legnicy będzie posiadał wiedzę i kompetencje zapewniające samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania. Nabędzie umiejętności projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka/ucznia.

Absolwent, który ukończy pięcioletnie studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskując tytuł magistra będzie przygotowany do:

 • pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela w klasach I – III szkoły podstawowej,
 • podjęcia studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.

Rekrutacja na ten kierunek, tak jak w przypadku pozostałych potrwa do 30 lipca 2019 roku. Podstawą przyjęcia na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny tj.: 1) język polski; 2) język obcy (nowożytny); 3) jeden z wybranych przedmiotów: biologia, historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie.

Zalety studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ im. Witelona w Legnicy:

 • studia stacjonarne są bezpłatne,
 • nasza Uczelnia ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego,
 • wysoką jakość kształcenia gwarantuje wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca dorobek naukowy oraz doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi,
 • model kształcenia na tym kierunku dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań przyszłego pracodawcy,
 • dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną; posiadamy specjalistyczne pracownie: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy i terapii psychopedagogicznej, muzyczną, a także pracownię multimedialną edukacji wczesnoszkolnej oraz salę do gier i zabaw ruchowych,
 • realizujemy program kształcenia o profilu praktycznym, co oznacza, że większość zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeń, warsztatów i praktyk poza uczelnią,
 • zawarliśmy wiele porozumień o współpracy z placówkami oświatowymi miedzy innymi z Legnicy i Lubina, w których studenci mogą realizować praktyki zawodowe,
 • współpracujemy z licznymi podmiotami środowiska lokalnego: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze; naszymi partnerami są także: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze oraz Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy,
 • nasi studenci mają możliwość uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych, w działalności kół naukowych, samorządu studenckiego oraz wolontariatu.

 

Mirosław Szczypiorski PWSZ im. Witelona w Legnicy

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here