Starosta ogłosił przetarg na dzierżawę nieruchomości

0
1990

Starosta Lwówecki ogłosił przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu w terminie do dnia 16 maja 2024 r. wadium.

 

 

  • dz. nr 43 o pow. 0,10 ha
  • dz. nr 46/1 o pow. 24,97 ha

położone w obrębie Kotliska gmina Lwówek Śląski dla których Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1S/00025789/1.

Działka nr 43 o pow. 0,10 ha położona w obrębie Kotliska posiada użytek RV (grunty orne) 0,10 ha,

Działka nr 46/1 o pow. 24,97 ha położona w obrębie Kotliska posiada użytek RIVa (grunty orne) 4,18 ha, RIVb (grunty orne) 7,64 ha, RV (grunty orne) 8,61 ha, ŁIII (łąki trwałe) 0,45 ha, ŁIV (łąki trwałe) 2,51 ha, ŁV (łąki trwałe) 0,55 ha, PsIV (pastwiska trwałe) 0,34 ha, PsVI (pastwiska trwałe) 0,25 ha, LsIV (lasy) 0,44 ha.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: R – istniejące tereny rolne.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (ul. Szpitalna 4, II piętro, sala konferencyjna) o godz. 1000

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi 6.157,50 zł rocznie (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 50/100) (24,63 ha x 250,00 zł = 6.157,50 złotych)
Wadium wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
Nie podlega wydzierżawieniu pow. 0,44 ha o użytku Ls z działki nr 46/1 obręb Kotliska.
Do czynszu nie zostanie doliczony podatek VAT.

Czynsz roczny płatny jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy – z góry za dany rok.

Gdy zawarcie umowy nastąpi po 31 marca, nie później niż do 31 października danego roku, czynsz roczny w pierwszym roku trwania umowy płatny jest w terminie 21 dni od zawarcia umowy.

Gdy zawarcie umowy nastąpi po 31 października danego roku, czynsz roczny w pierwszym roku trwania umowy płatny jest w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
Wyżej opisana nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na cele rolne. Dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie z nim zawarta umowa na czas oznaczony od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 lipca 2029 r. Szczegółowe warunki zostaną określone umową.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu w terminie do dnia 16 maja 2024 r. wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank PKO BP S.A. nr 72 1020 5226 0000 6102 0546 2355.

Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany w ogłoszeniu o przetargu rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet opłat wynikających z zawartej umowy, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przypadku uchylenia się strony, która wygrała przetarg od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (I piętro pokój 111), pod nr tel. (75) 782 28 94.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here