Przygotowania do remontu mostu w Siedlęcinie

0
576
fot. archiw 24jgora.pl

Oferty pięciu biur projektowych wpłynęły na ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przetarg mający na celu wyłonić wykonawcę dokumentacji niezbędnej do remontu mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie.

 

Remont przewiduje rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu wraz ze wszystkimi koniecznymi branżami, tj.: mostową, drogową, instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

Realizację zadania podzielono na trzy etapy:

Etap I – obejmujący wykonanie inwentaryzacji istniejącego obiektu oraz terenu przyległego, przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającemu koncepcji rozwiązania docelowego mostu oraz przedstawienie koncepcji projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych,

Etap II – obejmujący wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (wraz z koncepcją tymczasowego mostu lub tymczasowej kładki dla pieszych),

Etap III – obejmujący wykonanie projektu wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej i technicznej, a także uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzenie tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu.

Oferty mogły składać wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

-/Powiat Jelenia Góra/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here