Powiat Lwówecki: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

0
2126
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że zostały przeznaczone do sprzedaży nieruchomości wchodzące w skład mienia Powiatu Lwóweckiego:

 

 

Dla n/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: dz. nr 309/41, 309/42, 309/43, 309/44, 309/45 – KW JG1S/00024134/8, dz. nr 309/49 – KW JG1S/00025553/8.

  • nieruchomość położona w obrębie Rakowice Wielkie gmina Lwówek Śląski w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 309/41 o pow. 24 m2, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części – cena nieruchomości wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

 

  • nieruchomość położona w obrębie Rakowice Wielkie gmina Lwówek Śląski w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 309/42 o pow. 23 m2 , wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części – cena nieruchomości wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),
  • nieruchomość położona w obrębie Rakowice Wielkie gmina Lwówek Śląski w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 309/43 o pow. 23 m2 , wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części – nieruchomości wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

 

  • nieruchomość położona w obrębie Rakowice Wielkie gmina Lwówek Śląski w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 309/44 o pow. 23 m2 , wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części, – cena nieruchomości wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

 

  • nieruchomość położona w obrębie Rakowice Wielkie gmina Lwówek Śląski w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 309/45 o pow. 23 m2 , wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części, – cena nieruchomości wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Grunty powyższe sklasyfikowane są jako: dz. nr 309/41, 309/42, 309/43, 309/44, 309/45 – RIIIb – grunty orne, dz. nr 309/49 – RIIIb, RIVa – grunty orne i PsV – pastwiska trwałe.

Przedmiotowe nieruchomości objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Wielkie. Zgodnie z planem działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 1KG i przeznaczone na cele terenów zabudowy garażowej – Uchwała nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Wielkie.

Przeznaczone do sprzedaży dz. nr 309/41, 309/42, 309/43, 309/44, 309/45 wraz z udziałem w działce nr 309/49 wynoszącym 1/24 części dla każdej z działek położone w Rakowicach Wielkich to niezabudowane działki położone w kompleksie zabudowy garażowej. Składnikami kompleksu są grunty zabudowane, na których posadowione są ciągi segmentów garażowych, grunty niezabudowane wydzielone pod przyszłe garaże oraz pod drogę stanowiącą dojazd do istniejących i przyszłych garaży. Kompleks zabudowy garażowej zlokalizowany jest w środkowej części miejscowości. W otoczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, tereny zieleni nieurządzonej wysokiej i niskiej, tereny ogrodów działkowych. Działki posiadają zapewniony poprzez udział w drodze dojazdowej – działka 309/49 – dojazd do kompleksu drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona jest na terenie wyposażonym w energię elektryczną.

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

Dla w/w nieruchomości do ceny ustalonej w przetargach doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki ( na dzień ogłoszenia wykazu 23 %).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (I piętro pokój 111), pod nr tel. (75) 782 28 94.


NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here