Powiat Lwówecki: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

0
775
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.), w związku z pkt. VIII Uchwały Nr II/13/18 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2019 roku

I. Rodzaj zadania i wysokość planowanych środków na ich realizację

1. Promocja i ochrona zdrowia (przewidywana wysokość środków 3 000 zł):
a wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym również zdrowia psychicznego,
b) organizacja kursów pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

2. Wspieranie osób niepełnosprawnych (przewidywana wysokość środków 3 000 zł):
a) działania pomocowe osobom z niepełnosprawnościami w zakresie poprawy stanu zdrowia lub ich funkcjonowania, niewspierane z innych programów krajowych,
b) działania ukierunkowane na wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie poprawy dostępności i integracji ze społeczeństwem.

3. Kultura (przewidywana wysokość środków 12 000 zł):
a) projekty edukacyjne- upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
b) organizacja wydarzeń służących rozwojowi kultury, kultywowaniu tradycji i integracji społeczności Powiatu Lwóweckiego,
c) wspieranie lokalnego ruchu artystycznego.

4. Kultura fizyczna i turystyka (przewidywana wysokość środków 49 000 zł):
a) cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych,
b) uczestnictwo dzieci i młodzieży reprezentujących Powiat w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.
c) organizacja imprez turystycznych o wymiarze powiatowym, popularyzujących zdrowy styl życia.

5. Promocja powiatu (przewidywana wysokość środków 3 000 zł):
a) organizacja zadań z zakresu promocji Powiatu, w tym walorów turystycznych, kulturowych, historycznych.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.).
2.  Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent zobowiązany jest zmienić kosztorys zmniejszając wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie oraz zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.
4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert następuje po zawarciu umowy i kończy się najpóźniej z dniem 31 grudnia 2019 roku.
2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, w swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe), w mediach, w ustnych informacjach, o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Lwówecki.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu.
4. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

IV. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty dotyczące realizacji zadania należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, drugie piętro, tel. 75 782 36 50, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, w pozostałe dni w godzinach 7.30-15.30 w terminie do dnia 11 marca 2019 roku. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane oferty.
2. Oferty muszą być zgodne z Załącznikiem Nr 1 Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300).
3. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Lwóweckiego w zakładce Organizacje pozarządowe.

V. Tryb i termin dokonania wyboru ofert

1. Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową.
2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert określa pkt XII „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” (Uchwała Nr II/13/18 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 listopada 2018 r.).
3. Decyzję o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Lwóweckiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
4. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
5. Oferta, która nie będzie spełniała formalno-prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

VI. Kryteria wyboru ofert

1. Zgodność oferty z przedmiotem konkursu.
2. Możliwość realizacji zadania publicznego.
3. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
4. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne.
5. W przypadku wsparcia – uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
6. Planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
7. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
8. Atrakcyjność formy proponowanego zadania.
9. Szeroki zasięg oddziaływania społecznego –wysoka liczba odbiorców projektu.
10. Możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w projekcie po jego zakończeniu.

VII. Wysokość środków przeznaczona na zadania w poprzednim roku

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki – 45 000 zł.
2. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 5 000 zł.
3. Promocja i organizacja wolontariatu – 5 000 zł.
4. Ochrona zdrowia – 5 000 zł.
5. Kultura i ochrona dóbr kultury – 7 000 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Lwóweckiego Daniel Koko
 

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here