Powiat Lwówecki: nabór na stanowisko

0
2406
oferta praca ogłoszenie

Starosta Lwówecki ogłasza nabór na stanowisko: Audytor Wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim w wymiarze 1/2 etatu.

 

 

1.Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sfery finansów publicznych, w tym minimum 2 lata w obszarze audytu i kontroli,
 • posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych, ( Dz.U.2023.1270 t.j. ze zm.)
 • znajomość problematyki finansów publicznych i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość obsługi komputera / pakietu Excel/ i urządzeń biurowych,
 • spełnienie wymogów art.6. ust.1, art.6 ust.3 art.6 ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U.2022.530 t. j.)

Wymagania dodatkowe

 • staż pracy w jednostkach samorządowych na podobnym stanowisku,
 • zaangażowanie, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny z opisem doświadczenia zawodowego;
 • dokumenty poświadczające wykształcenie w szczególności w zakresie pkt.1;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów art.6. ust.1 oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t. j.)
 • inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.*

Warunki pracy na stanowisku:

 • Praca o charakterze pracy biurowej, będzie świadczona w wymiarze 1/2 etatu. Możliwość częściowo wykonywania pracy zdalnej.

Szczegółowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • przeprowadzanie zadań audytowych, planowanych i poza planem w Starostwie i jednostkach podległych,
 • opracowywanie metodyki i technik prowadzenia audytu,
 • planowanie pracy komórki audytu wewnętrznego w perspektywie długo i krótkookresowej,
 • dokonywanie analizy ryzyka w celu zidentyfikowania i oceny obszarów ryzyka występujących w działalności Starostwa, jako podstawy do podejmowania decyzji na temat kolejności poddawania obszarów ryzyka audytowi,
 • prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego,
 • sporządzanie sprawozdań z rocznego wykonania planu audytu,
 • przygotowywanie sprawozdań, analiz i informacji o realizacji zadań,
 • przeprowadzanie oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w obszarach objętych zadaniami audytowymi i czynnościami doradczymi,
 • realizacja innych obowiązków dotyczących audytu wewnętrznego wynikających z ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

Informacje dodatkowe:

 • Aplikacje w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim” należy złożyć do dnia 03.04.2024r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski (decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa);
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej;
 • W miesiącu poprzedzającym miesiąc ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przekracza 6%, co oznacza że nie zachodzi sytuacja o której mowa w art.13 a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 j. t.)

więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim


NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here