Pasiecznik: Budynek na sprzedaż

0
712

Lubomierz, dnia 26 listopada 2019

 

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.) oraz § 3,4,6,8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) oraz zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz Nr 108/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia ceny za zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBOMIERZ zawiadamia, że dnia 08 stycznia 2020 r. o godzinie 1100 w Sali Ślubów w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu odbędzie się przetarg ustny nieograniczony w przedmiocie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym o numerze geodezyjnym 497 o powierzchni 0,07 ha położonej w Pasieczniku.

Dla nieruchomości tej prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim – Wydziale Ksiąg Wieczystych KW Nr JG1S/00015207/5, dział III i IV księgi wieczystej wolne są od obciążeń.

Dla działki nr 497 obręb Pasiecznik brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubomierz działka ta posiada następujące przeznaczenie – tereny z przewagą usług, w tym usług publicznych oraz sportu i rekreacji.

Ceną wywoławczą jest kwota: 303.150,00 zł (słownie: trzysta trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych).

Przedmiotowa nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

Zainteresowani kupnem przedmiotowej nieruchomości winni nie później niż 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 02 stycznia 2020 roku wpłacić wadium, które wynosi 10% ceny wywoławczej, co stanowi kwotę 30.315,00 zł.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278 ze zm.), cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania w/w zezwolenia. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

Ostateczny termin wpłaty przetargowej ceny pomniejszony o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Nie dotrzymanie terminu spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.

Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Do w/w przetargu opracowano regulamin, który stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie i regulamin – pobierz

-/ UGiM Lubomierz /-