Nowe terminy na złożenie PIT-ów i oświadczeń majątkowych

0
1099

Ogólnopolska akcja rozliczeniowa PIT-ów ruszyła w połowie lutego i trwać miała do końca kwietnia 2020 r. Również do końca kwietnia należało złożyć oświadczenia majątkowe.

Wszystko zmieniło się w związku z zagrożeniem koronawirusem. Teraz złożenie rocznych zeznań podatkowych: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 oraz zapłata podatku z tytułu przychodów wykazanych w tych deklaracjach po 30 kwietnia i nie później niż 1 czerwca 2020 r. nie spowoduje nałożenia kary na podatnika. Uregulowała to Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art.16§4 ustawy z dnia 10 września 1999r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z2020r. poz. 19). W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.” – czytamy w ustawie

Jednak z uwagi na to, iż 31 maja przypada w niedzielę ostateczny termin przesuwa się na poniedziałek 1 czerwca.

Zmianie uległ również termin składania oświadczeń majątkowych. Oświadczenia takie składać muszą m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, sędziowie, prokuratorzy, żołnierze, policjanci, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, pracownicy urzędów skarbowych, czy komornicy sądowi. Tu podobnie jak w przypadku zeznań podatkowych termin wydłużony został do końca maja.

Osoby obowiązane do złożenia oświadczenia ostanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r” – czytamy w ustawie.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here