„Nauka popłaca” – czyli stypendyści Gryfowskiego ZSOiZ

0
762

W roku szkolnym 2020/2021 troje uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim zostało uhonorowanych Stypendiami Prezesa Rady Ministrów RP – Pana Mateusza Morawieckiego. Reprezentują oni trzy typy szkół wchodzących w skład naszego Zespołu:

 

– Julia Latawiec – klasa II Liceum Ogólnokształcącego (po gimnajzum),
– Marcela Wnukowicz – klasa II Technikum w zawodzie technik informatyk (po szkole podstawowej),
– Kamil Rudowski – klasa III Technikum w zawodzie technik informatyk (po gimnazjum).

Beneficjenci tego stypendium musieli legitymować się wysokimi wynikami w nauce (średnia ocen co najmniej 4,75), jak również uczestniczyli z sukcesami w konkursach przedmiotowych, a także byli i są zaangażowanymi uczniami w działaniach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Należy również podkreślić, że Marcela Wnukowicz, pełniąc funkcję Przewodniczącej Samorządu Szkolnego i spełniając się również na wielu płaszczyznach aktywności edukacyjnej ( w grudniu 2020 roku została wyróżniona w XIV Dolnośląskim Konkursie Literackim „o Laur Złotego Pióra”, zorganizowanego przez Zespół Szkół Salezjańskich „Don Bosco” we Wrocławiu), osiągnęła kolejny znaczący sukces jakim było przyznanie jej prestiżowego stypendium naukowego w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Projekt ten realizowany będzie w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 przez Województwo Dolnośląskie w partnerstwie z Politechniką Wrocławską. Projekt ma na celu objęcie wsparciem stypendialnym 1800 szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczennic i uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla młodzieży, prowadzonych przez dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego. W każdym roku szkolnym planuje się objąć wsparciem 600 osób. Stypendystka otrzyma wsparcie stypendialne w łącznej kwocie 4 500,00 zł brutto (450,00 zł/miesiąc) na okres jednego roku szkolnego.

Celem projektu będzie na rozwijanie i realizacja aktywności uczennic i uczniów związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki w zakresie przedmiotów zawodowych oraz postaw kreatywności i przedsiębiorczości. Projekt zakłada zwiększenie atrakcyjności i popularyzację wśród młodzieży kształcenia zawodowego oferowanego w szczególności przez dolnośląskie szkoły zawodowe. Wykształcone i aktywne społeczeństwo jest ważnym zasobem Dolnego Śląska, jego wewnętrzną siłą i bazą do budowana nowoczesnej gospodarki. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczennic i uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienie kluczowych kompetencji, postaw i umiejętności na rynku pracy. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez zaplanowane w projekcie formy wsparcia, których efektem ma być lepsze przygotowanie do wykonywania pracy w wyuczonym w szkole zawodzie i aktywnego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo naszych uczniów w programach stypendialnych pozwoli im jeszcze aktywniej rozwinąć zainteresowania wiedzą, a także zainspirować ich pozostałych koleżanek i kolegów do twórczego rozwoju intelektualnego i działalności na rzecz Szkoły i środowiska lokalnego.

-/Powiat Lwówecki/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here