Nabór na stanowisko urzędnicze księgowego ds. płac

1
1601

Dyrektor Zespołu szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze księgowego ds. płac

 

 

Określenie stanowiska urzędniczego i etatu:

 • Specjalista ds. płac w Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich
 • Wymiar czasu pracy – pełny etat
 • Rodzaj umowy – umowa na czas zastępstwa
 • Zatrudnienie od 01 stycznia 2024 roku.

Wymagania:

 • Obywatelstwo polskie
 • Wykształcenie wyższe i co najmniej trzy lata stażu pracy
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Znajomość ustaw : ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Biegła znajomość pracy komputera.

Wymagania dodatkowe:

 • Obsługa programów: Płatnik, Płace Vulcan, Kadry Vulcan, Sigid
 • Samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność.
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i działanie pod presją czasu.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników i innych zatrudnionych przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich.
 • Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych należnych pracownikom (Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy)
 • Prowadzenie spraw z zakresu wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych, składek od nich naliczanych, zaliczek na podatek dochodowy oraz rozliczania z ZUS i Urzędem Skarbowym.
 • Sporządzanie list płac dot. wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych.
 • Przekazywanie dokonanych potraceń z wynagrodzenia pracownika zgodnie ze złożonymi deklaracjami, oświadczeniami oraz otrzymanymi zawiadomieniami.
 • Przygotowanie i przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych pracowników i innych osób do ZUS w programie Płatnik.
 • Sporządzanie rocznych informacji podatkowych PIT.
 • Przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań z zakresu zatrudnienia i płac.
 • Wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu.
 • Prowadzenie rachunkowości i pozostałej dokumentacji Kasy Zapomogowo Pożyczkowej zgodnie z ustawą o kasach zapomogowo – pożyczkowych.
 • Rozliczanie z PFRON
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Wykonanie innych czynności zleconych przez Dyrektora i Głównego Księgowego.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • Praca wykonywana będzie w Zespole Szkół Ekomomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 48.
 • Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu i interesantami (osobiście i telefonicznie) oraz z różnego rodzaju instytucjami.
 • Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
 • Narzędzia do pracy : komputer, telefon, drukarka.
 • Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 • Kwestionariusz zawodowy.
 • Kserokopie świadectw pracy.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność .

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r poz.1282). Powyższa zgoda została wyrażona zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (w sekretariacie) lub przesłać w terminie do dnia 12 grudnia 2023 r. do godz. 12.00 na adres : Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 48, 59-600 Lwówek Śląski, w zaklejonych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. płac w Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 48 w dniu 12 grudnia 2023 roku o godzinie 14.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75 782 43 63.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here