Nabór na stanowisko kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

12
3589

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz ogłosił nabór na stanowisko kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu.

 

 

1. Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomierzu, Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz.
2. Stanowisko: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu, wymiar etatu – 1/1 (pełny etat).
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe, mile widziane wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: praca socjalna, polityka społeczna, administracja, prawo, zarządzanie.
2. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 poz.901 ze zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1081).
3. Co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej.
4. Obywatelstwo polskie.


5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Brak karalności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Nieposzlakowana opinia.
8. Bardzo dobra znajomość przepisów prawnych w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności w zakresie pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, ustawy o finansach publicznych, samorządzie gminnym oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
9. Umiejętność kierowania zespołem.
10. Dyspozycyjność.
11. Samodzielność w działaniu.
12. Sumienność, terminowość, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
13. Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole.
14. Odpowiedzialność, odporność na stres.
15. Wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych.
2. Znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych środków pozabudżetowych.
3. Gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku

Zakres obowiązków na stanowisku kierownika:

1. Kierowanie działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu (M-GOPS) oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
2. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
3. Prowadzenie postępowań w sprawach prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych,
4. Prowadzenie postępowań w zakresie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych,
5. Prowadzenie postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanego dodatku energetycznego.
6. Poświadczanie za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez
stronę na potrzeby prowadzonych postępowań (art. 268a KPA). 7. Realizowanie zadań pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych gminie i zadań
własnych gminy,
8. Opracowywanie planów, prognoz finansowych i sprawozdawczości w zakresie pomocy
społecznej. 9. Podpisywanie korespondencji, umów oraz załatwiania spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu,
10. Składanie oświadczeń woli w zakresie działalności kierowanej jednostki,
11. Zaciąganie zobowiązań w ramach planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, reprezentowania Gminy Lubomierz przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością MGOPS,

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
2. Miejsce pracy: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu, Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz
3. Praca jednozmianowa.
4. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne określone w ogłoszeniu należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz (Sekretariat) lub pocztą, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu” w terminie do dnia: 26.02.2024 r. do godz. 11:00.

Szczegóły na stronie lubomierskiego urzędu.

12 KOMENTARZE

    • jeśli mieszkaniec uważa ludzi w urzędzie za emerytów… to proszę urząd odwiedzić.
      myślę że średnia wieku zatrudnionych to -ok 40 lat. a do emerytury daleko…

  1. “Wykształcenie wyższe, mile widziane wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: praca socjalna, polityka społeczna, administracja, prawo, zarządzanie…” ble…ble…ble….
    Po co wymyślacie takie rzeczy, żeby nikt się nie znalazł chętny? A poźniej wystawicie i tak swojego człowieka – który będzie tylko robił za słupa. I jak dobrze pójdzie to może będzie miał chociaż maturę albo i nie będzie jej miał . Bo jak jedni na stanowistach dyrektorzy nie mają to i po co tym drugim.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here