Na sprzedaż nieruchomość pod garaż

0
1562

Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość wchodząca w skład mienia Powiatu Lwóweckiego.

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana przewidziana na cele zabudowy boksem garażowym położona w Rakowicach Wielkich gmina Lwówek Śląski w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 309/40 o pow. 24 m2 wraz z udziałem w działce nr 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części. Grunty te sklasyfikowane są jako: dz. nr 309/40 RIIIb – grunty orne, dz. nr 309/49 RIIIb, RIVa – grunty orne i PsV – pastwiska trwałe.

Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: dz. nr 309/39 – KW JG1S/00024134/8, dz. nr 309/49 – KW JG1S/00025553/8.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Wielkie. Zgodnie z planem działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1KG i przeznaczona jest na cele terenów zabudowy garażowej – Uchwała nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Wielkie.

Przeznaczona do sprzedaży dz. nr 309/40 wraz z udziałem w działce nr 309/49 wynoszącym 1/24 części położona w Rakowicach Wielkich to niezabudowana działka położona w kompleksie zabudowy garażowej. Składnikami kompleksu są grunty zabudowane, na których posadowione są ciągi segmentów garażowych, grunty niezabudowane wydzielone pod przyszłe garaże oraz pod drogę stanowiącą dojazd do istniejących i przyszłych garaży. Kompleks zabudowy garażowej zlokalizowany jest środkowej części miejscowości. W otoczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, tereny zieleni nieurządzonej wysokiej i niskiej, tereny ogrodów działkowych. Działki posiadają bezpośredni lub zapewniony poprzez udział w drodze dojazdowej – działka 309/49 – dojazd do kompleksu drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona jest na terenie wyposażonym w energię elektryczną.

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dla w/w nieruchomości do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki.

Z całością ogłoszenia można zapoznać się na stronach Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim. Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (I piętro pokój 111), pod nr tel. 75 782 28 94.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here