Mirsk: Stawki podatków od nieruchomości na 2021 r.

0
688

Radni poparli przedstawiony przez burmistrza Mirska projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Będzie drożej. 

 

Rok 2021 dla właścicieli gruntów i nieruchomości na terenie gminy Mirsk nie zapowiada się dobrze. Od 1 stycznia wchodzą w życie nowe stawki podatku od nieruchomości. Będzie drożej.

Na terenie miasta i gminy Mirsk ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,99 zł od 1 m 2 powierzchni (jest: 0,95 zł)

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,99 zł od 1 ha powierzchni (jest: 4,80 zł)

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,46 zł od 1m2 powierzchni (jest: 0,44 zł)

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m 2 powierzchni (jest: 3,15 zł)

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych 0,85 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej (jest: 0,81 zł)

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 24,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej (jest: 23,47 zł)

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,62 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej (jest: 11,18 zł)

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,06 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej (jest: 4,87 zł)

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej (jest: 6,80 zł)

3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. (bez zmian)

 

Ponadto władze gminy Mirsk zapisały w uchwale następujące zwolnienia z podatku:

§ 2.1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle:

1) służące działalności statutowej związanej z ochroną przeciwpożarową;
2) służące działalności statutowej w zakresie kultury.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle służące do zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. ,poz. 1437 z e zm.).

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle i grunty służące doprowadzenia strzelnic myśliwskich.

4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z e zm.).

5. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle na cmentarzach.

§ 3. Zwolnienie w §2ust.3 z podatku od nieruchomości budowli i gruntów służących doprowadzenia strzelnic myśliwskich stanowi pomoc deminimis. Udzielanie pomocy deminimis będzie następować zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107i108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy deminimis.

§ 4. Podmioty ubiegające się o pomoc deminimis zobowiązane są do przedstawienia zaświadczeń, oświadczeń i informacji o których mowa w art.37 ust1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U z 2020 poz 708).

 

obowiązująca uchwała (pdf)
nowo przyjęta uchwała (pdf)


 

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here