Mirsk: Co robiła straż miejska w 2018 roku?

1
434
O Straży Miejskiej w Mirsku można już chyba pisać legendy. Niektórzy z mieszkańców działalność i efekty pracy tej jednostki porównują do duchów, o których to dużo się mówi a mało kto je widział. Mirscy strażnicy miejscy w ostatnich latach zapracowali sobie na nie najlepszą opinię wśród sporej części mieszkańców. Efektem tego były petycje o likwidację jednostki.

671 mieszkańców gminy Mirsk podpisało się pod wnioskiem o likwidację Straży Miejskiej, który to wniosek w lipcu 2015 roku wpłynął do Rady Miasta i Gminy. Mieszkańcy swoją prośbę o podjęcie stanowczych decyzji i całkowitej likwidacji Straży Miejskiej w gminie Mirsk argumentowali: brakiem reakcji na jakiekolwiek skargi mieszkańców, wysokie koszty utrzymania przy skromnym budżecie gminy, nadużywanie pojazdu służbowego do celów prywatnych, bezradnością i pochopnością wykonywanych przez nich obowiązkach służbowych, czy całotygodniową wegetacją w biurze – zamiast patroli w terenie.

Wówczas radni nie przychylili się do prośby mieszkańców. Większość radnych opowiedziała się za pozostawieniem formacji.

Kolejny wniosek o likwidację mirskiej formacji w sierpniu ubiegłego roku złożyło Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mirsk OdNowa. Petycja ta długo skrywana była na dnie urzędowej szuflady i dopiero w lutym 2019 roku radni zapoznali się ze stanowiskiem komisji „Skarg, wniosków i petycji”, która to komisja rozpatrywała petycję. Jej przewodnicząca radna Marta Pazowska decyzję Komisji argumentowała tym, iż petycja poprzedza okres, od którego stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Mirsku objął Pan Andrzej Chrustek. „Swoje stanowisko motywujemy zakresem kompetencji straży miejskiej, których nie posiada żaden urzędnik oraz faktem, że petycja posiada znamiona skargi w odniesieniu do okresu poprzedzającego objęcie stanowiska przez obecnego komendanta straży miejskiej” – tłumaczyła na lutowej sesji radna Pazowska. – Na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej w dniu 27 sierpnia 2018 roku został zatrudniony Pan Andrzej Chrustek, a od 1 grudnia 2018 roku zatrudniono również inspektora przeniesionego na podstawie porozumienia między gminami. Petycja wpłynęła przed zaistnieniem tego faktu, a podawany w niej materiał w postaci adresu do artykułu oraz ukazywanej opieszałości straży w żaden sposób nie odnosi się do stanu obecnego. Komisja skarg, wniosków, petycji zapoznała się ze sprawozdaniem Komendanta za krótki okres poprzedniego roku i nie jest w stanie stwierdzić jakichkolwiek uchybień. – relacjonowała radnym przewodnicząca komisji.
W imiennym głosowaniu na trzynastu obecnych na sesji radnych dziesięcioro było ZA odrzuceniem petycji mieszkańców i pozostawieniem straży miejskiej w Mirsku, a troje radnych było PRZECIW takiej decyzji.

Nagranie wideo z obrad Rady Miasta i Gminy Mirsk – źródło UMiG Mirsk
Tak, wiec Straż Miejska w Mirsku po raz kolejny została obroniona.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i w celu poprawy wizerunku strażników, wzorem lat ubiegłych publikujemy sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Mirsku i porównanie z latami poprzednimi.

Na początek warto wspomnieć o kosztach utrzymania Straży Miejskiej:

W budżecie na 2017 rok założono wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na kwotę 3.000 zł i wydatki na kwotę 82.516,00 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe pracowników 59.382,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 10.097,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.250,00 zł, czy opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.100,00 zł.

W budżecie na 2018 rok założono wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na kwotę 2.500 zł i wydatki na kwotę 114.157,00 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe pracowników 82.491,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 649,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 14.559,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.800,00 zł, czy opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.100,00 zł. Do tego utrzymanie biura i samochodu.

W budżecie na 2019 rok założono wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na kwotę 1.500 zł i wydatki na kwotę 133.663,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 117.204,00 zł, oraz 14.459,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

 
Co w 2018 robiła Straż Miejska w Mirsku? Poniżej przedstawiamy Państwu Ewidencję wyników działań SM za ubiegły rok.

 Ewidencja wyników działań
Straży Miejskiej
2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018
  pouczenie mandat = kwota inny sposób zakończenia czynności wniosek do sądu pouczenie mandat = kwota inny sposób zakończenia czynności wniosek do sądu
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu  – 2=200
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 11 11=1050 4 13 4=300
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji  24 5=1100 7 38 20=5000 3 1
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 2=100  – 2=200
Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 8=800  – 4 1 2
Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 3=300  – 2 2 1
Ustawie o ochronie zwierząt   1=200  –
Ustawie o odpadach  2 2=150  – 1=50
Ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1=50
ŁĄCZNIE 38 34=3.900 11 4 53 28=5.600 6 4
 
Pozostałe wyniki dziłania: 2017 2018
Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 4 4
Ujawnione przestępstwa 3
Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożenia takim zdarzeniem 1 1
Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych, lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy 1 2
Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:    
zagrożenia w ruchu drogowym 1 9
ochrony środowiska i gospodarki odpadami 7 12
zagrożenia życia i zdrowia 4 8
zwierząt 45 31
zakłócenia porządku publicznego i spokoju 7
awarii technicznych 1
pozostałe 1 6

W 2018 roku mirscy strażnicy wykonali także: 11 wspólnych patroli mieszanych (strażnik i policjant) terenu miasta i gminy Mirsk ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestrzeganie ładu i porządku.
Ponadto Straż Miejska brała udział w akcjach prewencyjnych. Jeden strażnik wykonał następujące działania: Bezpieczna droga do szkoły – 70, Bezpieczne ferie – 2, Boże Ciało (procesja) – 1, Gala Izerska – 2, Znicz – 1.

Jak Wy w kontekście tego zestawienia oceniacie pracę Straży Miejskiej w Mirsku?

1 KOMENTARZ

  1. Te dwa nieroby z samochodem powinni zostać zastąpieni dwoma policjantami i dodatkowym radiowozem. Dlaczego nie wyjdą na patrol wieczorem. Nie muszą chodzić daleko. Wystarczy pospacerować po rynku…

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here