Lwówek Śląski. Udzielą pożyczki z budżetu Gminy

1
861

Burmistrz Lwówka Śląskiego wydała zarządzenie, w sprawie udzielenia przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski pożyczki organizacji pozarządowej Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz zgodnie z art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz w związku z §10 uchwały nr XLIV/303/21 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2022, Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zarządza, co następuje:

Jak wskazuje w zarządzeniu burmistrz M. Szczęsna, udziela się pożyczki w wysokości 11.500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych i 00/100) organizacji pozarządowej Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy w celu realizacji projektu pn.: „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy nr RPDS.03.01-02-0013/19-00 z dnia 10 lutego 2020 r., zmienionej aneksem nr RPDS.03.03.01-02-0013/19-01 z dnia 02 listopada 2021r.

Pożyczka zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Szczegółowe warunki udzielenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Lwówek Śląski a Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” z siedzibą w Świdnicy. Zabezpieczeniem udzielonej pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here