Lwówek Śląski: ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

3
2675

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ogłosił nabór na dwa wolne stanowiska pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie w Lwówku Śląskim.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ogłosił nabór na wolne stanowiska pracy:  podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy 2 etaty

Wymagania niezbędne:

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1,3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j.),
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
 2. wykształcenie średnie mile widziana specjalność techniczna: budownictwo, instalacyjna lub pokrewne,
 3. udokumentowany minimum roczny staż pracy,
 4. znajomość obsługi programów komputerowych: Word, Arkusz kalkulacyjny- zgodny z MS Excel,
 5. znajomość ustaw o pracownikach samorządowych i samorządzie gminnym, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, kpa
 6. prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziany 1 rok pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub w instytucji pokrewnej na stanowisku zajmującym się następującymi sprawami związanymi z: nadzorowaniem lub zarządzaniem realizacją inwestycji i remontów, przygotowaniem dokumentacji zamówień publicznych, przygotowaniem wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji,
 2. znajomość obowiązujących procedur administracyjnych,
 3. mile widziana umiejętność czytania rysunku technicznego budowlanego, posługiwania się mapami o różnych skalach i rodzajach: ewidencja gruntów, mapy zasadnicze, plany zagospodarowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
 4. odporność na stres,
 5. komunikatywność,
 6. łatwe nawiązywanie kontaktów międzyludzkich,
 7. zdolności mediacyjne,
 8. dyspozycyjność,
 9. umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole,
 10. mile widziana specjalność techniczna.

Warunki pracy:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce pracy Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25 oraz teren Gminy w ramach wykonywania czynności służbowych.
Specyfika pracy- praca przy komputerze oraz w terenie. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2023.1102) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Wynagrodzenie płatne z dołu, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca.

Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu w Biurze podawczym pokój nr 2 parter, w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do środy 7.30-15.30, czwartek 7.30 -16.30, piątek 7.30 – 14.30 lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referenta ds. inwestycji i zamówień publicznych” w terminie do dnia 21 czerwca 2024 r. do godziny 14.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Aleja Wojska Polskiego 25A, Lwówek Śląski. Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zastrzega sobie prawo odwołania naboru.

Szczegóły ogłoszenia, w tym zakres wykonywanych zadań na stanowisku, dostępne są na stronie internetowej Gminy Lwówek Śląski:

bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3103/wiadomosci/758845/files/ccf_000306.pdf

3 KOMENTARZE

 1. A niedawno burmistrz jeszcze jako nie-burmistrz krzyczał, żeby Szczęsna nie zatrudniała nikogo, że rozrost administracji itd….a sam to robi. A dodatkowo część z ludzi ucieka na emerytury. Czy widzą co się dzieje i nie chcą w takim bałaganie pracować?

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here