Lubomierz: Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych

0
181
Ratusz w Lubomierzu
INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI

W związku z wejściem w życie z dniem 5 października 2018r. ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz.U. z 2018r. poz.1716 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów.

Za grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

  • mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
  • mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne lub
  • w/w budynkami wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Podstawą ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków jest zaświadczenie potwierdzające przekształcenie wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz.

Zaświadczenie zawiera oznaczenie nieruchomości gruntowej lub lokalowej według ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości. Do zaświadczenia dołączona jest informacja o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej.

Zaświadczenia z urzędu zostaną wydane nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia tj. do 31 grudnia 2019 r. – bez opłaty skarbowej. W przypadku złożenia wniosku przez właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal, albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu- w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku
– opłata skarbowa wynosi 50 złotych, której potwierdzenie powinno być złożone wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia.

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz doręcza dotychczasowym użytkownikom wieczystym zaświadczenia na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczono korespondencje dotycząca użytkowania wieczystego ( doręczenie zaświadczenia na takie adresy uważa się za dokonane) oraz przekazuje się zaświadczenie do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych w terminie 14 dni od jego wydania. Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz roszczenia Gminy o opłatę w księdze wieczystej. Za dokonanie wpisów w księdze wieczystej nie uiszcza się opłat skarbowych.

Opłata z tytułu przekształcenia wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostałej do spłaty.

Właścicielom, którzy zgłoszą pisemnie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty do dnia 31 marca 2019r., a nastąpi to jeszcze przed wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, w dziale III księgi wieczystej nie zostanie dokonany wpis roszczenia Gminy o opłatę. W tej sytuacji właściciele nie będą zobowiązani do ponoszenia kosztów sadowych związanych z wykreśleniem takiego obciążenia  z księgi wieczystej w wysokości 250 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu lub pod nr telefonu 757833166 w.50

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. dostępny jest na stronie www.bip.Lubomierz.pl w zakładce dokumenty do pobrania /referat techniczny/. (pobierz wniosek)

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here