Konserwator Zabytków rozdzielił dotacje. To kropla w morzu potrzeb

0
605

217 podmiotów złożyło wnioski licząc na dotację. Te opiewały na ponad 43 miliony złotych. Konserwator na dotacje przeznaczył tylko 9 milionów.

 

W ubiegłym tygodniu Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował o rozdzieleniu dotacji na rok 2022. I już na wstępnie komunikatu wskazał, że w tym roku do podziału było 9,2 miliona złotych. Nadmienił także, że łączna, wnioskowana kwota dotacji w 217 wnioskach to 43.142.492,26 zł.

Ze złożonych do konserwatora zabytków wniosków 114 dotyczyło zadań w zakresie robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych, 103 zadań z zakresu konserwacji zabytków ruchomych. I tak z terenu dawnego województwa wrocławskiego wpłynęło 75 wniosków, z delegatury w Wałbrzychu – 65 wniosków, z delegatury w Jeleniej Górze – 36 wniosków, z delegatury w Legnicy – 35 wniosków i z terenu miasta Wrocławia wpłynęło – 6 wniosków.

Jak wskazuje DWKZ komisja dokonała oceny merytorycznej wniosków wg następujących kryteriów:

  • wartość zabytku – historyczna, artystyczna, naukowa, zabytkowa.
  • obiekt na liście UNESCO, Pomnik Historii lub w ich obrębie.
  • stan zachowania zabytku – stan zagrożenia, katastrofa budowlana, zły stan techniczny, zły stan estetyczny.
  • kontynuacja zadania objętego wnioskiem.
  • zadanie związane jest z zagospodarowaniem zabytku nieużytkowanego.
  • publiczna dostępność zabytku do zwiedzania.

„Przy rozdzielaniu środków Komisja zwracała uwagę w szczególności na stan zachowania obiektu – czy wymaga on podjęcia pilnych prac remontowych, oraz na to, czy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną, naukową, oraz czy istnieje konieczność przeprowadzenia w zabytku złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych.” – wskazuje DWKZ i dodaje, że jak co roku przy rozdzielaniu środków, głównym problemem był wybór najbardziej potrzebujących obiektów, czyli tych, gdzie nie podjęcie prac spowoduje pogorszenie ich stanu zachowania w stopniu powodującym utratę wartości zabytkowych.

Nawet Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie ma złudzie, iż te 9 milionów złotych to zaledwie kropla w morzu potrzeb.

„Niewielkie, wciąż niewystarczające w kontekście zasobu Dolnego Śląska, kwoty dotacji z budżetu Wojewody Dolnośląskiego powodują, że realizacja niektórych zadań musi zostać rozłożona na lata, kontynuacja prac finansowanych uprzednio przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków była więc istotnym kryterium dla przydzielenia dotacji.” – wyjaśnia konserwator.

W zaprezentowanym planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu środków skierowanych na dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane w 2022 roku znajdujemy 70 podmiotów, które otrzymały wsparcie finansowe w łącznej kwocie 8.742.000 złotych. W śród nich znalazły się także i podmioty z terenu powiatu lwóweckiego:

  • Giebułtów – Roman Stana, Grażyna Stana – Odbudowa stropów pałacu – 190.000 zł
  • Karłowiec – Marek Ziaja, Małgorzata Ratajczak – Remont dachu budynku przysłupowego mieszkalno- gospodarczego nr 15 – 50.000 złotych.
  • Popielówek – Parafia rzymskokatolicka pw. św. Maternusa w Lubomierzu – Konserwacja ołtarza głównego z kościoła filialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej – 74.000 złotych.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here