Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

1
1653
ZSOiZ Gryfów Śląski
ZSOiZ Gryfów Śląski

Do 10 czerwca można składać oferty w konkursie na dyrektora szkoły. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie po upływie terminu składania ofert. A Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego.

 

W związku z decyzją Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim o rezygnacji z funkcji dyrektora z dniem 31 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora zespołu szkół.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa 16, 59-620 Gryfów Śląski

I. Wymogi na stanowisko dyrektora

Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora w publicznej szkole ponadpodstawowej (Dz.U.2021.1449 t.j.) może zajmować:

1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczyciela są najwyższe;
2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:

  1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo,
  3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762 t.j. ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 t.j. ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.289 t.j. ze zm.);
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.2021.672 t.j.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w ust. 1 jak dla nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, w zakresie punktów: 2, 5, 6, 8, 10 i 11 ogłoszenia o konkursie.

3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany:

1) zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
2) zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym realizowane są zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, urzędzie organu administracji samorządowej, lub
3) urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 t.j. ze zm.),

– spełniający wymagania określone w ust. 1 jak dla nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, w zakresie punktów: 1-11, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II. Wymagane dokumenty

Oferta kandydata przystępującego do konkursu powinna zawierać następujące dokumenty:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju zespołu szkół (przy uwzględnieniu typu każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu),
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– data i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) w przypadku cudzoziemca – poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia:
– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.2021.672 t.j.), lub
– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
g) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 1 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021. 289 t.j. ze zm.),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2021.1633 t.j.) – przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762 t.j. ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 t.j. ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 ze zm.),
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
p) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim (wg załączonego wzoru).

III. Składanie ofert i postępowanie konkursowe

1. Oferty należy składać:

– w formie papierowej w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim” w sekretariacie lub na adres: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski. Na kopercie powinien być podany adres zwrotny, telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej kandydata.
–  lub w formie elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisana profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty (PDF) na skrzynkę ePUAP Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim: /j3075uhbh4/SkrytkaESP.
– do dnia 10 czerwca 2022 roku do godz. 1500 (decyduje data wpływu do sekretariatu).

2. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego.

więcej na stronie: https://bip.powiatlwowecki.pl/wiadomosci/1354/wiadomosc/629066/konkurs_na_stanowisko_dyrektora_zespolu_szkol_ogolnoksztalcacych

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here