Koniec użytkowania wieczystego

0
1329
zdjęcie poglądowe

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzający nowy, rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu.

 

 

W Polsce jest ponad 400 tys. nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym. Ustawa jest kolejnym etapem eliminacji użytkowania wieczystego z systemu prawa. W ten sposób umożliwimy przedsiębiorcom, ale też osobom fizycznym, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym uzyskanie na własność gruntów, które mają od wielu lat w użytkowaniu wieczystym. Wyeliminuje to obciążenia finansowe wynikające z obowiązku ponoszenia co roku opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz niepewność wynikającą z terminowego charakteru tego prawa – mówi podczas konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Ustawa wprowadza nowy, rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu. Ma ona pozwolić wyeliminować ryzyko udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej, a przedsiębiorcom skorzystać z możliwości rozliczenia wartości gruntu w dostępnym limicie pomocy de minimis.

 

 

Dla kogo?

Nowy model odpłatności za grunt będzie dotyczył:

 • przedsiębiorców (duże firmy, jednoosobowa działalność gospodarcza),
 • osób fizycznych np. właścicieli garaży,
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (infrastruktura osiedlowa, pawilony handlowe),
 • mieszkańców osiedli – np. parkingi, drogi wewnętrzne, place zabaw.

Grunty na własność

Zasadą nie będzie uwłaszczenie z mocy prawa, jak przy przekształceniu gruntów mieszkaniowych, ale na wniosek. Dodatkowo użytkownik wieczysty gruntu zabudowanego, który zrealizował cel użytkowania wieczystego powstałego przed 1 stycznia 1998 r., będzie mógł wystąpić z żądaniem sprzedaży. W takim wypadku organ będzie zobowiązany do zawarcia umowy. Termin złożenia takiego wniosku będzie wynosił rok od wejścia ustawy w życie.

 

 

Zgodnie z nowymi przepisami organy publiczne nie będą już mogły odmówić sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika, w tym przedsiębiorcy, który złoży wniosek w terminie roku od wejścia w życie ustawy – tłumaczy minister Waldemar Buda.

Wyjątek dotyczy przede wszystkim gruntów niezabudowanych bądź zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe. W takich przypadkach grunt będzie można kupić za zgodą samorządu lub starosty i wojewody pod warunkiem, że umowa trwa minimum 10 lat.

Brak możliwości przekształcenia

Spod roszczenia wyłączone zostaną także grunty Skarbu Państwa powierzone Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Agencji Mienia Wojskowego, Lasom Państwowym, parkom narodowym, Wodom Polskim, a także grunty na terenie portów i przystani morskich – są to grunty istotne z punktu widzenia gospodarki narodowej, niezbędne jest więc zapewnienie Skarbowi Państwa nadzoru nad sposobem ich wykorzystywania. Nie będzie również możliwe zawarcie umowy sprzedaży gruntu, wobec którego toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.
Proponowane rozwiązania

Zasady nowego modelu odpłatności za grunt:

 • cena wykupu przy jednorazowej wpłacie to tylko 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste;
 • cena za grunt docelowo to równowartość 6%, 20%, 40%, 60% lub więcej wartości rynkowej gruntu;
 • możliwość płatności w ratach przez maksimum 10 lat – wtedy cena to 25-krotność dotychczasowej opłaty rocznej;
 • bonifikata dla grup szczególnie wrażliwych społecznie np. osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;
 • samorządy będą mogły przyjąć te same zasady odpłatności lub określić je samodzielnie;
  dla przedsiębiorców preferencje w ramach limitu pomocy de minimis.
 • Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

-/MRiT/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here