Kolejne podejście do sprzedaży byłego schroniska. Teraz w niższej cenie

5
1651

Zarząd Powiatu Lwóweckiego podejmuje starania w celu sprzedaży nieruchomości o pow. 0,4982 ha zabudowanej budynkiem byłego schroniska młodzieżowego oraz budynkiem gospodarczym.

 

 

Zarząd Powiatu Lwóweckiego poinformował, że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość wchodząca w skład mienia Powiatu Lwóweckiego. Nieruchomość położona w Łupkach, gmina Wleń, w granicach działek ewidencyjnych, oznaczonych numerem 183/3 o pow. 0,4982 ha zabudowana budynkiem byłego schroniska młodzieżowego oraz budynkiem gospodarczym oraz numerem 132 o pow. 0,07 ha.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1S/00024580/9.

Zgodnie z Uchwałą nr 65/XIV/07 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wleń w granicach administracyjnych – przedmiot wyceny położony jest na terenach oznaczonych: symbolem US1- tereny sportu i rekreacji- istniejące oraz symbolem U1- tereny zabudowy usługowej- istniejące (w przeważającej części) – działka nr 183/3 oraz symbolem R – tereny rolnicze – działka nr 132.

Dodatkowe informacje: obiekty ujęte w ewidencji zabytków – dom nr 22 mur, k. XIX w., sieć kanalizacji sanitarnej- projektowana, sieć wodociągowa projektowana, strefa “B” ochrony podstawowych wartości kulturowych, strefa “OW” obserwacji archeologicznej.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłego schroniska młodzieżowego, o dwóch kondygnacjach naziemnych oraz poddaszu, podpiwniczonym. Konstrukcja budynku murowana z cegły oraz kamienia (ściany piwnic). Stropy masywne, monolityczne nad piwnicą, nad pozostałymi kondygnacjami – drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej jętkowo- płatwiowej, kryty blachą trapezową. Teren ogrodzony, zagospodarowany. Powierzchnia zabudowy budynku: 99,87m2, powierzchnia użytkowa: 611,09m2, kubatura: 2460,00m3, liczba pomieszczeń: 22, kondygnacje: piwnica, parter, I piętro, II piętro, poddasze nieużytkowe.

Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna świetlna oraz siła, ogrzewanie centralne z kotła na paliwa stałe.

Na nieruchomości posadowiony jest wolnostojący murowany, kryty papą budynek gospodarczy o złym stanie technicznym o powierzchni użytkowej 41,06m2 i kubaturze 178,50m3.

Nieruchomość w kształcie nieforemnym umożliwiającym zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem, posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej o średnim znaczeniu komunikacyjnym. Działka gruntu nr 132 nie ma bezpośredniej styczności z działką 183/3 – działki rozdziela ciek wodny. Na obu działkach zlokalizowany jest drzewostan liściasty oraz iglasty. W sąsiedztwie znajdują się tereny zieleni nieurządzonej wysokiej i niskiej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy oraz zabudowa zagrodowa. W bliskim sąsiedztwie lub na terenie przedmiotu wyceny: E – sieć elektroenergetyczna, K – sieć kanalizacyjna, W – sieć wodociągowa. W granicach nieruchomości zlokalizowana jest studnia.

Działka nr 132 posiada w całości użytek PsIV – pastwiska, działka nr 183/3 posiada użytki: Br – PsIV – grunty rolne zabudowane (0,1210 ha), PsIV – pastwiska (0,2197 ha) oraz RIIIb – grunty orne (0,1575 ha).

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena nieruchomości wynosi 1.690.000,00 zł. Do ceny ustalonej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercom, jeżeli złożą wniosek o nabycie przed upływem terminu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (I piętro pokój 111), pod nr tel. (75) 782 28 94.

5 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here