Jest przetarg na remont mostu.

5
1221

Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na remont mostu. Po wyłonieniu wykonawcy obiekt zostanie zamknięty. Wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu.

 

 

Istniejący obiekt mostowy JNI 1024513 zlokalizowany jest na cieku wodnym Kózka w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w pobliżu miejscowości Pławna. Most zlokalizowany jest poza terenem zabudowy. Jest to obiekt jednoprzęsłowy, ramownicowy o niewielkiej rozpiętości przęsła około 5,55 m w licach ścian podpór (dźwigary główne są wmurowane w kamienne podpory). Szerokość obiektu wynosi około 7,60 m, jego długość całkowita łącznie ze skrzydłami podpór wynosi około 12,80 m (po stronie dolnej wody). Podpory obiektu są masywne, wykonane z kamienia (piaskowiec).

Stan techniczny mostu nie jest dobry, ten wymaga pilnej interwencji.

„Podpory obiektu posiadają liczne uszkodzenia i ubytki materiału kamiennego i spoin. Przyczółki obiektu połączone są z kamiennymi murami oporowymi podtrzymującymi nasyp drogowy. Dźwigary główne obiektu (6 sztuk) wykonane są z walcowanych dwuteowych kształtowników stalowych o wysokości 400 mm. Na dźwigarach głównych zamontowane są poprzecznie walcowane kształtowniki stalowe Zoresa nad którymi wykonany jest pomost z tłucznia.

W związku z tym, że obiekt nie posiada odpowiedniej izolacji pomostu stalowe elementy konstrukcyjne przęsła stale poddawane oddziaływaniu wody, są w stanie zaawansowanej korozji. Na krawędziach obiektów obustronnie zlokalizowane są balustrady z kształtowników stalowych o pochwycie na wysokości około 1,0 m. Balustrady stalowe na obiektach posiadają uszkodzenia i ubytki od uderzeń pojazdów.

Balustrady kotwione są w betonowych gzymsach które stanowią jednocześnie ściany boczne pomostu wypełnionego tłuczniem. Dno cieku w rejonie obiektu umocnione jest okładzina kamienną, która posiady ubytki bloków kamiennych. Nawierzchnia jezdni na obiekcie i na dojazdach do obiektu jest mineralno-asfaltowa. Nawierzchnia jezdni na moście posiada liczne nierówności, deformacje, ubytki i pęknięcia. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni i gzymsów na obiekcie odprowadzone są powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na pobocza i dalej poprzez skarpy do cieku wodnego.

Obiekt mostowy JNI 1024513 zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej nr 2491D jest w złym stanie technicznym i wymaga przebudowy. Przęsło mostu jest w bardzo złym stanie technicznym i zostanie poddane całkowitej przebudowie. Elementy wyposażenia obiektu są w złym stanie technicznym i przeznaczone są do wymiany na nowe. Kamienne podpory obiektu, kamienne i kamienno- betonowe skrzydła podpór oraz kamienne mury oporowe zlokalizowane wzdłuż wewnętrznej krawędzi łuku drogi są w złym stanie technicznym i wymagają napraw i wzmocnień. Istniejące bezpośrednie dojazdy do obiektu mostowego są w złym stanie technicznym i wymagają przebudowy. Przy skrzydle podpory nr 1 po stronie górnej wody na rowie przydrożnym zlokalizowany jest uszkodzony kamienny przepust płytowy o przekroju prostokątnym (po przemieszczane elementy kamienne ścian i stropu).” – wskazuje Zarząd Dróg Powiatowych, który w celu poprawy stanu technicznego mostu ogłosił przetarg na jego przebudowę.

Jak już informowaliśmy na stronach Lwówecki.info po wyłonieniu wykonawcy i jego przystąpieniu do prac most zostanie wyłączony z użytkowania. Dla kierowców stworzony zostanie objazd w pobliżu istniejącego mostu.

5 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here