Jest praca w Wydziale Komunikacji i Dróg Powiatowych

0
1882

Starosta Lwówecki ogłosił nabór na pracownika w Wydziale Komunikacji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim w wymiarze całego etatu

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowana specjalność odpowiadająca zakresowi pracy wydziału lub administracyjne,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o samorządzie powiatowym,
 • dobra znajomość obsługi pakietu biurowego MS Office.

Wymagania dodatkowe (mile widzialne):

 • Umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność pracy z klientem.

Szczegółowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o samorządzie powiatowym, w szczególności:

 • Rejestracja pojazdów, zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu,
 • Wydawanie, zatrzymanie, cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami w celu realizacji ww. zadań,
 • sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych spraw,
 • archiwizacji dokumentów Wydziału.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny z opisem doświadczenia zawodowego;
 • kopie dokumentów poświadczające wykształcenie;
 • inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności
  (kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach);
 • własnoręcznie podpisane:
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów art.6.ust.1 oraz art.6.ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U.2019.1282.j.t.);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.*

Informacje dodatkowe:

Aplikacje w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Nabór na stanowisko Pracownika w Wydziale Komunikacji i Dróg powiatowych Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim” należy złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim Szpitalna 4 , 59-600 Lwówek Śląski (decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa);

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej;

W miesiącu poprzedzającym miesiąc ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przekracza 6%, co oznacza że nie zachodzi sytuacja o której mowa w art.13 a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282.j.t.)

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: bip.powiatlwowecki.pl

 

-/ Powiat Lwówecki /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here