Jest praca w urzędzie

8
2897
zdjęcie poglądowe (pexels.com)

Burmistrz ogłosił nabór na kierownicze stanowisko pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Na zgłoszenia kandydatów czeka do końca miesiąca. Sprawdź warunki pracy.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ogłosił konkurs na kierownicze stanowisko pracy – zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lwówku Śląskim, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1,3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j.),
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,

 2. posiada dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub, dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 i 1088), albo uznany za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy lub, dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji,
 3. udokumentowany co najmniej 4 letni staż pracy w tym minimum 3 lata pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub samorządowych jednostkach organizacyjnych, w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,
 4. znajomość obsługi programów komputerowych: Word, (mile widziana znajomość systemu „ŻRÓDŁO” do obsługi Systemów Rejestrów Państwowych),
 5. znajomość ustaw: o pracownikach samorządowych i samorządzie gminnym. Prawa o aktach stanu cywilnego, o zmianie imion i nazwisk, Kodeksu rodzinnego opiekuńczego, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o opłacie skarbowej,
 6. prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obowiązujących procedur administracyjnych,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. odporność na stres,
 4. komunikatywność,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. dokładność w działaniu
 7. dyspozycyjność i gotowość do pracy w dni wolne od pracy,
 8. samodzielność, dobra organizacja pracy w sposób zapewniający terminową realizację zadań.

Warunki pracy:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. miejsce pracy Urząd Stanu Cywilnego Plac Wolności Lwówek Śląski oraz teren Gminy w ramach wykonywania czynności służbowych,specyfika pracy- praca przy komputerze oraz w terenie,
 3. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych(Dz.U.2021.1960) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski,
 4. wynagrodzenie płatne z dołu, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca

Szczegóły oferty dostępne są na stronie magistratu.

Aplikacje można składać w siedzibie urzędu w Lwówku Śląskim do dnia 31 maja br. do godziny 12:00

8 KOMENTARZE

   • Miał, ale okazało się, że nowy burmistrz pomimo wielu lat w samorządzie nie do końca zna przepisy administracyjne i nie wiedział, że jego zastępca musi mieć wykształcenie wyższe o czym mówią przepisy.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here