Jest praca w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim

2
4671

Starosta Lwówecki ogłosił nabór na stanowisko: Audytor Wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim w wymiarze 1/2 etatu.

 

 

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sfery finansów publicznych, w tym minimum 2 lata w obszarze audytu i kontroli;
 • posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych, ( Dz.U.2023.1270 t.j. ze zm.);
 • znajomość problematyki finansów publicznych i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego;
 • obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • znajomość obsługi komputera / pakietu Excel/ i urządzeń biurowych;
 • spełnienie wymogów art.6. ust.1, art.6 ust.3 art.6 ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U.2022.530 t. j.)

Wymagania dodatkowe

 • staż pracy w jednostkach samorządowych na podobnym stanowisku;
 • zaangażowanie, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty

 • CV;
 • list motywacyjny z opisem doświadczenia zawodowego;
 • dokumenty poświadczające wykształcenie w szczególności w zakresie pkt.1;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów art.6. ust.1 oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t. j.);
 • inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.*

Warunki pracy na stanowisku:

Praca o charakterze pracy biurowej, będzie świadczona w wymiarze 1/2 etatu. Możliwość częściowo wykonywania pracy zdalnej.

Szczegółowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • przeprowadzanie zadań audytowych, planowanych i poza planem w Starostwie i jednostkach podległych;
 • opracowywanie metodyki i technik prowadzenia audytu;
 • planowanie pracy komórki audytu wewnętrznego w perspektywie długo i krótkookresowej;
 • dokonywanie analizy ryzyka w celu zidentyfikowania i oceny obszarów ryzyka występujących w działalności Starostwa, jako podstawy do podejmowania decyzji na temat kolejności poddawania obszarów ryzyka audytowi;
 • prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego;
 • sporządzanie sprawozdań z rocznego wykonania planu audytu;
 • przygotowywanie sprawozdań, analiz i informacji o realizacji zadań;
 • przeprowadzanie oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w obszarach objętych zadaniami audytowymi i czynnościami doradczymi;
 • realizacja innych obowiązków dotyczących audytu wewnętrznego wynikających z ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

Informacje dodatkowe:

Aplikacje w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim” należy złożyć do dnia 26.09.2023r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski (decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Szczegóły oferty na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lwówku Ślaskim.


reklamy wyborcze
Reklama - materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here