Jakie uwagi wnieśli mieszkańcy do projektu przebudowy DW297?

5
1099

Trwa tworzenie projektu przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej 297 na odcinku z Lwówka Śląskiego do Pasiecznika oraz dla wariantu drugiego z budową obejść miejscowości Pławna Dolna i Golejów.

 

Rok temu Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wyłoniła wykonawcę, który ma sporządzić trzy warianty przebiegu planowanej przebudowy trasy:

Wariant nr 1 – Początek opracowania km 90+300 (Lwówek Śląski), koniec opracowania km 110+550 (do odcinka przebudowanego – tablica informacyjna Pasiecznik). W wariancie tym ma zostać uwzględniona przebudowa i rozbudowa istniejącej drogi wojewódzkiej po istniejącym śla-dzie z budową:

  • niezbędnej infrastruktury tj.: chodnik, zatoki autobusowe, kanalizacja itp.,
  • poszerzeń istniejącej drogi,
  • korekta istniejących skrzyżowań w celu poprawy warunków bezpieczeństwa,
  • korekty łuków poziomych (poszerzenia zgodnie z klasą drogi) dodatkowych pasów ruchu do wyprzedzania pomiędzy miejscowościami Golejów i Wojciechów (przed wzniesieniem z dwóch stron)

Niezwykle ciekawie wygląda drugi z wariantów, który zakłada wyznaczenie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej (obejść) w miejscowościach, w których ze względu np. na zabudowę nie ma możliwości poszerzenia pasa drogowego w celu dostosowania drogi do kategorii drogi wojewódzkiej tj. w miejscowościach Pławna Dolna i Golejów.

Wariant nr 3 jest połączeniem wariantów nr 1 i 2. Szczegóły elementów, które będzie zawierało owe połączenie ma zostać opracowane po konsultacji z DSDiK i po prezentacji wcześniejszych wariantów.

Nowa droga wojewódzka nie będzie drogą szybkiego ruchu. Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei prędkość projektowa w terenie niezabudowanym ma wynieść:

  • 70 km/h – dla odcinków w miejscach o wystarczającej szerokości pasa drogowego\w nowym śladzie\gdzie można pozyskać teren decyzją ZRiD
  • 60 – 40 km/h – dla odcinków ograniczonych zagospodarowaniem terenu.

Natomiast prędkość projektowa w terenie zabudowanym ma wynieść:

  • 50 km/h – dla odcinków w miejscach o wystarczającej szerokości pasa drogowego\w nowym śladzie\gdzie można pozyskać teren decyzją ZRiD
  • 40 km/h – dla odcinków ograniczonych zagospodarowaniem terenu

W ubiegłym miesiącu przedstawiciele firmy wykonującej projekty spotkali się z mieszkańcami, którzy zadawali im pytania i wnosili swoje uwagi. Mieli oni możliwość zapoznania się z lokalizacja i formą projektowanych skrzyżowań, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, a także zjazdów do nieruchomości. Spotkania odbyły się w Lwówku Śląskim oraz w Golejowie. W stolicy powiatu padły tylko dwa wnioski. Zdecydowanie bardziej zainteresowani byli mieszkańcy, którzy z projektantami spotkali się na terenie gminy Lubomierz.

O co mieszkańcy wnosili na spotkaniu w Lwówku Śląskim?

Dot. miejscowości Mojesz: ,,Bardzo proszę o wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej Lwówek-Pasiecznik, w miejscowości Mojesz, umożliwiającego wygodny przejazd przez ścieżkę rowerową i dojazd do mojej posesji”.
Odp.: Uwaga została uwzględniona

Dot. miejscowości Lwówek Śląski, ul. Jaśkiewicza 9: Proszę o uwzględnienie uwagi polegającej na dopuszczeniu chwilowego parkowania przy moim sklepie max do 5 minut. Moja prośba związana jest ekonomią sklepu.
Odp.: Z uwagi na konieczną do zastosowania organizację ruchu we wskazanym przez właściciela sklepu miejscu nie ma możliwości dopuszczenia parkowania dla pojazdów obok sklepu. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji, o przeniesieniu istniejącej stacji benzynowej będzie możliwość lokalizacji parkingu na działce po likwidacji stacji paliw. Orientacyjna odległość potencjalnego parkingu do sklepu to ok. 40 m.

O co mieszkańcy pytali i wnosili na spotkaniu w Golejowie?

Dot. miejscowości Wojciechów: Proszę o uwzględnienie zjazdu do mojej nieruchomości dz. nr 363/2 według decyzji/postanowienia ZP.8037.338.2020DSDiK.
Odp.: Wprowadzono zmianę w dokumentacji

Dot. miejscowości Wojciechów: Zgłaszam zalewanie mojej działki nr 103/4 z przepustu pod DW 297.
Odp.: Postulat właściciela działki został uwzględniony w projektowanym rozwiązaniu odwodnienia drogi. Woda z przepustu zlokalizowanego w obrębie działki nr 103/4 skierowana zostanie do projektowanego rowu.

Wniosek: W km 98+400 rozważyć lokalizację przejścia dla pieszych
Odp.: Uwaga została przeanalizowana pod kątem bezpieczeństwa dla pieszych w tym miejscu. Z uwagi na ograniczone pole widoczności projektant zdecydował o nie wypracowaniu przejścia dla pieszych w tym miejscu.

Wniosek: Pozostawić zatoki autobusowe w km 109+800
Odp.: Uwzględniono

Wniosek Gminy Lubomierz: Chodniki wykonać w technologii bitumicznej.
Odp.: Wprowadzono zmianę w dokumentacji zgodnie z wnioskiem Gminy

Pytanie: W jaki sposób będzie przeprowadzona procedura odszkodowania?
Odp.: Projektant poinformował, że procedura odszkodowania prowadzona będzie na etapie wydawania decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

Pytanie: Kto ponosi koszty rozbiórki?
Odp.: Koszty rozbiórki są ponoszone przez Inwestora i nie obciążają Właściciela nieruchomości.

Dot. miejscowości Golejów: W jaki sposób będzie zorganizowany dojazd do posesji (14A Golejów)
Odp.: Zostanie wykonany zjazd z DW297 w km: 101+700 na drogę wewnętrzną, która w stanie istniejącym służy, jako droga dojazdowa do posesji i która nie ulegnie zmianie w ramach projektu.

Wniosek: Proszę o rozważenie zlokalizowania przejścia dla pieszych w obrębie drogi powiatowej km 98+760.
Odp.: Uwzględniono uwagę mieszkańca.

Wniosek: Proszę o przesłanie PZT na adres: info@magicznaplawna.pl
Odp.: PZT zostało wysłane drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.

Wniosek: Proszę o rozważenie wykonania sygnalizacji na przejściach dla pieszych w km 101+630.
Odp.: Po przeprowadzeniu analizy zadecydowano o nie wyprowadzeniu sygnalizacji świetlnej z uwagi na lokalizację przejścia dla pieszych, na drodze wojewódzkiej, na której dopuszcza się stosowanie sygnalizacji świetlnej w szczególnych przypadkach. W powyższym miejscu zaprojektowana geometria drogi wraz z krawężnikami spowoduje spowolnienie ruchu.

Wniosek: Proszę o rozważenie lokalizacji znaku ,,uwaga bydło” w km 103+600
Odp.: Wprowadzono zmianę w dokumentacji

Dot. miejscowości Golejów: Proszę o przebudowę mojego ogrodzenia przy działce 71/2 przy wylocie projektowej KD.
Odp.: W przypadku konieczności wykonania robót powodujących kolizję lub konieczność demontażu/przebudowy istniejąca ogrodzenia, takie roboty będą uwzględniona w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej.

Dot. miejscowości Golejów: Proszę o odtworzenie zjazdu na działkę nr 43 (strona prawa)
Odp.: Wprowadzono zmianę w dokumentacji

Dot. miejscowości Golejów: Proszę o odtworzenie zjazdu na działkę 71/2 km 102+440
Odp.: Wprowadzono zmianę w dokumentacji

Wniosek: Rozważyć przeniesienie przejścia dla pieszych z km 107+600 na 107+540.
Odp.: Przeanalizowano uwagę mieszkańca pod kątem zagospodarowania terenu i bezpieczeństwa pieszych. Z uwagi na kolidujący zjazd z prawej strony drogi powiatowej oraz zapewnienie odpowiedniej widoczności na przejściu w obrębie łuku poziomego pozostawiono lokalizację przejścia z koncepcji.

Projektanci pracę mają zakończyć do czerwca 2021 roku. Wówczas poznamy więcej szczegółów dotyczących poszczególnych wariantów, jednak już dziś najciekawiej zapowiada się ten z obejściami Pławnej i Golejowa. Czy DSDiK zdecyduje się na ten wariant? Czy wybierze inne rozwiązanie? O tym przekonamy się zapewne dopiero za rok.

5 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here