Gryfów Śląski: otwarty konkurs ofert na 2022 rok

0
293

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski z zakresu: kultury fizycznej, sportu, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie uzależnieniom, inicjatyw promujących Gryfów Śląski, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i ochrony zdrowia w 2022 r.

 

O konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców gminy Gryfów Śląski w specjalnym zarządzeniu poinformował Burmistrz Olgierd Poniźnik:

„Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski z zakresu: kultury fizycznej, sportu, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie uzależnieniom, inicjatyw promujących Gryfów Śląski, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i ochrony zdrowia.”

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 01.02.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Gmina Gryfów Śląski na ten cel zamierza w przyszłym roku przeznaczyć ponad dwieście tysięcy złotych, w tym na wsparcie:

Kultury fizycznej i sportu, – 165.500 zł
Kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, oraz inicjatyw promujących Gryfów Śląski – 10.500 zł
Wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży oraz wycieczek i rajdów turystyczno-krajoznawczych – 9.000 zł
Działań na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia – 5.500 zł
Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie uzależnieniom – 15.000 zł.

Oferty w konkursie należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert z zakresu – wpisać nazwę i numer zadania – do skrzynki podawczej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.30 i w piątki w godzinach od 7.30 do 14.30, lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) w terminie od 20.12.2021 r. do 10.01.2022 r.

Szczegóły w załącznikach na stronie: http://gryfow.pl/otwarty-konkurs-ofert-na-2022-rok/

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here