Gryfów Śląski: Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami

10
2266
pojemniki na śmieci
zdjęcie poglądowe

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. A tak nie jest. Ponadto ceny niemal wszystkiego idą w górę. Dlatego władze Gryfowa Śląskiego podjęły decyzję o wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Gryfów Śląski oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

 

Sprawa zostanie przedyskutowana i przegłosowana podczas dzisiejszej (30 listopada) sesji rady miejskiej. Jeżeli radni przychylą się do propozycji od nowego roku mieszkańcy gminy Gryfów Śląski za śmieci zapłacą według nowych stawek.

Jak tłumaczy w projekcie uchwały burmistrz Gryfowa Śląskiego z pobranych opłat gmina pokrywa koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami oraz koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Bezpośredni wpływ na wzrost kosztów gminnego systemu gospodarki odpadami mają wpływ wzrastające koszty odbioru i transportu odpadów oraz ceny przyjęcia odpadów przez Instalację Komunalną Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu, które na przełomie 2020-2021 roku drastycznie wzrosły, co przedstawia poniższa tabela.

źródło: UGiM Gryfów Śl.

Z danych przedstawionych przez gminę wynika, iż w 2019 roku koszt odbioru 1 Mg odpadów komunalnych i ich transport do Instalacji Komunalnej w Lubaniu wynosił 250,00 zł, w 2020 roku – 313,20 zł (wzrost o 25%), a w 2021 kroku koszty te wzrosły do kwoty 453,60 zł (wzrost o 45 %).

Na wzrost kosztów transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych mają wpływ m.in.: koszty pracy (płaca minimalna w 2014 roku wynosiła 1680,00 zł, w 2020 roku wynosi już 2600,00 zł, w 2021 r. 2800 zł a w 2022 r. ma wynieść 3010 zł), wzrost cen energii i paliwa, spadek cen za surowce wtórne, niestabilność prawa w zakresie odpadów (kalkulacja ryzyka przedsiębiorców wliczona w cenę usługi) itp.

Pomimo podjętych przez Gminę działań w kierunku zbilansowania systemu gospodarki odpadami, bilans wpływów i wydatków pozostaje nadal ujemny. – tłumaczy burmistrz i prezentuje wydatki poniesione w okresie od stycznia do października 2021 r. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Te wyniosły 2.354.519,58 Zł, w tym koszt odbioru i transport odpadów do Instalacji komunalnej w Lubaniu to 1.062.251,39 zł, a koszt zagospodarowania odpadów przez RIPOK w Lubaniu to 1.152.464,87 zł. Gmina wskazuje jednocześnie, iż osiągnięte wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od dnia 01.01.2021 r. do 31.10.2021 r.) wyniosły 1.844.558,12 zł. Zatem bilans przychodów i wydatków poniesionych przez Gminę Gryfów Śląski w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od stycznia do października 2021 roku ma wartość ujemną w kwocie 509.961,46 zł.

Burmistrz Gryfowa Śląskiego przypomina, iż zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi powinien się samofinansować i w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest ustalenie takich stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aby zapewniały gminie możliwość realizacji powierzonych jej zadań w zakresie gospodarki odpadami.

Po przeprowadzeniu analizy kosztów gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, przy uwzględnieniu prognozy wzrostu cen transportu i zagospodarowania odpadów w projekcie niniejszej uchwały proponuje się zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 34 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie większej niż 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemniki lub worki o pojemności 120 l przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności ( art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2020 r. zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2020 r. wyniósł 1.919 zł. Zgodnie z powyższym ustala się stawkę opłaty za pojemnik 120 l w wysokości 24 zł, dla pozostałych pojemników stawka opłaty wyliczona została proporcjonalnie do ich pojemności. Dodatkowo w myśl art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10 % przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem- za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Biorąc pod uwagę powyższe przyjęto ryczałtową stawkę opłaty od ww. nieruchomości w kwocie 191 zł.” – czytamy w projekcie uchwały, nad którą dziś pochyli się rada miejska. Jeżeli radni przychylą się do zaprezentowanych stawek, te zaczną obowiązywać od nowego roku.


 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Gryfów Śląski w wysokości 34,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik w wysokości proporcjonalnej do jego pojemności:
  1. dla pojemnika o pojemności 120 litrów – w wysokości 24,00 zł,
  2. dla pojemnika o pojemności 240 litrów – w wysokości 48,00 zł,
  3. dla pojemnika o pojemności 1100 litrów – w wysokości 220,00 zł.
 • ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno– wypoczynkowe w wysokości 191,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

10 KOMENTARZE

 1. Poniźnik chyba nie pilnuje kosztów i to co mówi jest mało wiarygodne, nie słyszałem by radni szczegółowo analizowali koszty, chyba lipa. Doją jak mogą. Wyższe koszty powinni ponosić ci co na nich głosowali, nie trudno ich wskazać.

 2. A może by tak podnieść jakość pracy sprzątających to miasteczko a nie koszty wywozu. Wstyd aż oczy bolą. (powinny włodarzy) Jeszcze takiego syfu i śmieci od paru już lat nie widziałem. Wszędzie papiery, torby foliowe, liście wiatr roznosi. A koszy brak. Sprzatniesz po psie, to później idziesz przez prawie całe miasto, bo nie ma gdzie wyrzucić. Chyba pod urząd Miasta najlepiej, może zaczną myśleć… Żenada

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here