Gryfów Śląski ma zmodernizowaną i nowoczesną oczyszczalnię ścieków

0
472

Gryfów Śląski dąży do bycia miastem nowoczesnym i przyjaznym dla środowiska. Właśnie oddana do użytku została potężna inwestycja. Położona na uboczu zapewne przez niewiele osób zostanie odwiedzona, aczkolwiek nie da się ukryć, iż codziennie będzie ona miała znaczący wpływ tak na życie mieszkańców, jak i ekosystem w regionie. Mowa oczywiście o gryfowskiej oczyszczalni ścieków.

Trudne początki

Konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim wynikała głównie ze znacznego wyeksploatowania technicznego obiektów i urządzeń oraz braku automatyki pracy przyznaje Olgierd Poniźnik Burmistrz Gryfowa Śląskiego – Od budowy tej oczyszczalni minęło dwadzieścia lat i ta oczyszczalnia nie spełniała już obowiązujących wymogów związanych z doczyszczaniem tego osadu i przepływem tych ścieków, dlatego podjęliśmy decyzję, żeby ją zmodernizować. Potrzeba była przede wszystkim taka, że te urządzenia w większości się zużyły. Również jak w innych dziedzinach także w zakresie oczyszczania ścieków technika poszła do przodu, są już nowe urządzenia zdecydowanie lepsze o lepszych parametrach.
Niektóre silniki, pompy już były u kresu wytrzymałości i ciągle trzeba było je naprawiać. To był ostatni dzwonek, żeby tę inwestycję rozpocząć. Bez podjęcia się tej inwestycji w sposób kompleksowy, bo zmodernizowana została tak część ściekowa jak i część osadowa, to dzisiaj mielibyśmy jak sądzę kłopoty z odpowiednimi parametrami jeżeli chodzi o ścieki.mówi burmistrz, który tłumaczy, iż priorytetem była sprawa dobrego oczyszczenia ścieków oraz odwodnienia i zagospodarowania osadu.

Olgierd Poniźnik Burmistrz Gryfowa Śląskiego

Jak wszyscy wiemy sieć wodno- kanalizacyjna jest warunkiem zdrowego życia. Jej sprawne funkcjonowanie pozwala na efektywne korzystanie z zasobów wodnych oraz pozytywnie oddziałuje na środowisko zapobiegając wprowadzaniu do ekosystemu szkodliwych substancji, a jakość wód, przede wszystkim tych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności, do spożycia, ma istotny wpływ zarówno na zdrowie społeczeństwa, jak i na prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów.

Przygotowania do inwestycji rozpoczęły się już kila lat temu. – Zaczęło się od projektu technicznego. To był rok 2015. – wspomina Burmistrz Poniźnik, który dodaje, że pierwsze środki unijne w tym okresie programowania pojawiły się w 2016 roku, na co gryfowski urząd był już przygotowany. Jak podkreśla burmistrz samo sporządzenie wniosku nie było aż tak bardzo skomplikowane. Zdecydowanie trudniejsze, w opinii burmistrza, będzie rozliczenie projektu. Niemniej jak podkreśla Olgierd Poniźnik, podlegli mu urzędnicy mają w tym duże doświadczenie. – Jak patrzę na te zadania unijne, które mamy, to tu zespół projektowy, który realizuje ten wniosek i rozlicza jest faktycznie na bieżąco tak, że tutaj jestem zadowolony z przebiegu tych prac i tego zespołu, który ten temat koordynuje.

Sukces

Wyłącznie w kategorii sukcesu należy rozpatrywać informację o uzyskaniu przez Gminę Gryfów Śląski unijnego dofinansowania na modernizację oczyszczalni ścieków. – Do nas los się uśmiechnął i zdobyliśmy na tę inwestycję sześć i pół miliona złotych. To przy koszcie ogólnym dziewięciu milionów złotych i jeszcze takich dodatkowych kosztach związanych z nadzorem i z projektem to w zasadzie ta inwestycja w całości zamknie się kwotą około dziesięciu milionów złotych. – mówi Olgierd Poniźnik, który przyznaje, iż jest to największa z inwestycji zrealizowanych w Gryfowie Śląskim. – Patrząc na koszty, to inwestycji w granicach 10 mln. złotych nie było, bo żłobek był ok. pięciu, hala sportowa też koło pięciu. To jest faktycznie największy wydatek. – tłumaczy burmistrz.

Zamierzona inwestycja miała na celu polepszenie warunków bytowych mieszkańców i poprawę stanu środowiska naturalnego w gminie. Modernizacja oczyszczalni miała przyczynić się także do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gryfów Śląski, osiągnięcia europejskich standardów w zakresie oczyszczania ścieków, poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy ich stanu zdrowia a także poprawy stanu środowiska przyrodniczego. Tak też się stało.

Pomogło wsparcie unijne

Na inwestycję Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, w wysokości 6,5 miliona złotych. Dzięki temu dofinansowaniu mogła przystąpić do przeprowadzenia procedury przetargowej, w której wyłoniła wykonawcę inwestycji. Najkorzystniejsze oferty na realizację obu części – części osadowej i części ściekowej złożyła zgorzelecka spółka P.R.I. INSBUD, która w 2018 przystąpiła do prac.

Bezpieczeństwo i wysoka jakość

Wymiana wyeksploatowanych urządzeń na urządzenia nowej generacji zmniejszy koszty ich częstych i kosztowych napraw, poprawi bilans energetyczny obiektu oraz pozwoli na oszczędne gospodarowanie energią a rozbudowa i modernizacja ciągu przeróbki osadów ściekowych radykalnie zmniejszy ilość i objętość powstających odpadów. – Będzie teraz większa pewność, że ta instalacja zapewni, iż proces oczyszczania ścieków i spływu ścieków będzie prawidłowy. To taka korzyść namacalna, społeczna. – mówi burmistrz.

O dużych korzyściach dla mieszkańców, jakie niesie z sobą modernizacja oczyszczalni ścieków mówi także Pani Małgorzata Uhornicka, Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim, która jest odpowiedzialna za sprawne funkcjonowanie oczyszczalni. – Myślę, że korzyści będą bardzo ogromne, dlatego, że oczyszczalnia została oddana w `90 latach. Pracowała już ponad 20 lat. Te wszystkie urządzenia, ich czas użyteczności się powoli kończył. Wiele urządzeń było wielokrotnie naprawianych. Na sam koniec – powiem może w takim skrócie – prawie, że reanimowanych po to żeby oczyszczalnia pracowała i pracowała skutecznie. Tak, więc ta modernizacja w czasie której również wymieniono newralgiczne urządzenia daje nam bezpieczeństwo tego, że te ścieki będą oczyszczane i będą wychodziły w takiej jakości jakiej powinny być. – zapewnia pani dyrektor, która z uśmiechem wspomina cały trudny proces modernizacji, bo prace wykonywane były bez przerw i zakłóceń w codziennym działaniu oczyszczalni, co było nie lada wyzwaniem. – Oczyszczanie ścieków musi się odbywać. Proces musi trwać, ścieki muszą być oczyszczone tak jak być powinno, tak, jakie są wymagania i tutaj wielki ukłon w kierunku załogi oczyszczalni ścieków, bo dzięki ich wiedzy i we współpracy z firmą, która robiła modernizację oczyszczalni ścieków było to możliwe.

Małgorzata Uhornicka, Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim

O tym, iż wiekowa oczyszczalnia była już mocno wyeksploatowana i wymagała pilnej modernizacji mówi nam także Tomasz Daniłów, inspektor nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy Gryfów Śląski, który prowadził nadzór nad modernizacją gryfowskiej oczyszczalni ścieków wraz z jej pompownią główną. – Głównym celem było zapewnienie sprawności urządzeń, ponieważ wybudowana oczyszczalnia w 97 roku była już mocno wyeksploatowana. Praktycznie działała na ostatni gwizdek, czyli część urządzeń było reanimowanych w sposób taki żeby funkcjonowały a z tą oczyszczalnią jest związane bezpieczeństwo odbiornika, czyli rzeki Kwisy, Złotników i zbiornika Czocha.

Tomasz Daniłów, inspektor nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy Gryfów Śląski

Po modernizacji gryfowska oczyszczalnia jest jedną z najnowocześniejszych w kraju. – Jest nowoczesną inwestycją spełnia najnowsze normy dla odprowadzenia ścieków, bo to jest kluczowym elementem, czyli zawartość azotu, fosforu i węgla w odprowadzanych ściekach. – przyznaje Tomasz Daniłów.

Inwestycję realizowała zgorzelecka spółka P.R.I „Insbud”, której przedstawiciel Pan Robert Wróblewski zapewnia nas o bardzo dobrej współpracy z gryfowskim urzędem i bardzo dużym zaangażowaniu burmistrza oraz dyrekcji zakładu gospodarki komunalnej.
Współpraca była wzorowa, dlatego, że w cyklu dwutygodniowym odbywały się rady budowy, na każdej z tych rad budowy był Pan Burmistrz Andrzej Tartak, byli również przedstawiciele zakładu gospodarki komunalnej i wszelkie uzgodnienia, wszelkie tak zwane techniczne sprawy były omawiane na każdym z tych spotkań. Tutaj wyjątkowo ze strony Gminy, ze strony Urzędu, Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej widoczne było to zaangażowanie.

Robert Wróblewski – spółka P.R.I „Insbud”

Roboty związane z modernizacją oczyszczalni ścieków trwały od maja tamtego roku i zakończyliśmy je w sierpniu 2019 roku. – mówi kierownik budowy Pan Sławomir Ławniczak, który w skrócie tłumaczy także, co w tym czasie, w ramach trzech etapów zostało zrobione. – W ramach pierwszej umowy zrealizowane zostały roboty związane z wymianą już wyeksploatowanych urządzeń i armatury. Został wybudowany budynek sitopiaskownika, postawiona została stacja zlewcza. Realizacja drugiej umowy obejmowała remont przepompowni głównej ścieków, gdzie prowadziliśmy tam roboty związane również z wymianą pomp, armatury i wzmocnienia konstrukcji betonowych. Trzecią umową jest rozbudowa część osadowej oczyszczalni ścieków, gdzie postawiliśmy drugi zbiornik OKF, wiatę osadu odwodnionego i wykonaliśmy roboty związane z podłączeniem tych wszystkich urządzeń i instalacji.

kierownik budowy Sławomir Ławniczak

Nowoczesność i ekologia

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim zabezpiecza miasto i jego mieszkańców na wiele lat, o czym zapewnia nas Pan Robert Wróblewski. – Takie projekty z reguły, normowo i ustawowo są planowane na okres dwudziestu lat. Poprzednia realizacja to był 1997 rok i można powiedzieć, że jej trwałość kończyła się w 2017 roku. Projekt powstawał w 2015 roku i obejmuje okres do 2035 roku. Oczywiście w projekcie są zawarte wszelkie tak zwane rozwojowe w przyszłości parametry, czyli zwiększenie ilości mieszkańców, podłączenie kolejnych miejscowości, ulic, również widoczne jest zwiększenie ilości odbieranych ścieków z zakładu, które mogły powstać w rejonie miasta. Oczyszczalnia jest obecnie zmodernizowana w stopniu, w który w najbliższych dwudziestu latach pozwoli w pełnym zakresie obsługiwać zwiększające się ilości ścieków dostarczanych do oczyszczalni. – tłumaczy przedstawiciel wykonawcy, spółki P.R.I. „Insbud”, który przyznaje, iż gryfowska oczyszczalnia po modernizacji jest po pierwsze oczyszczalnią nowoczesną a po drugie ekologiczną. – Wszystkie w zasadzie układy zostały zmodernizowane i są to rozwiązania nowe, które spełniają wszelkie normy.

Czas na kolejne przyłącza

Dla Gminy Gryfów Śląski modernizacja oczyszczalni ścieków to największa inwestycja w ostatnich latach. Dla Burmistrza Poniźnika to kolejny element na drodze do podłączenia do kanalizacji jak największej liczby mieszkańców. – Musimy być systematyczni. Jeżeli chodzi o Gryfów, to idea jest taka, żeby do końca kadencji nie było takich zabudowań na obszarze miasta, żeby nie włączyć ich do kanalizacji. To jest takie założenie, które sobie postawiliśmy na początku kadencji i mam nadzieję, że zostanie to odzwierciedlone w Strategii Gminy i Miasta, ponieważ nasza strategia kończy się do roku 2020. – tłumaczy burmistrz, który dodaje, iż Gmina od kilku już lat podczas inwestycji w drogownictwo systematycznie dokonuje wymian sieci wod-kan. – Wszędzie tam, gdzie modernizujemy drogi to mamy taką zasadę, że wymieniamy także sieć wodociągową i sieć kanalizacyjną. Wszystkie ulice, które do tej pory były robione, odnawiane i modernizowane są z wymienioną siecią. – wyjaśnia Olgierd Poniźnik, który ma także plan na najbliższe lata. – Będziemy zabiegać o środki na trzy ulice, na ulicę Lipową, na ulicę Oldzańską i na ulicę Wojska Polskiego – dodaje burmistrz, który już dziś myśli także o skanalizowaniu kolejnych sołectw.

Gryfów Śląski ma zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków, która zapewni komfort mieszkańcom i bezpieczeństwo środowisku.

Zadanie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim” zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby działanie 4.2 Gospodarka wodno- ściekowa Poddziałanie 3 – 4.2.3. Gospodarka wodno- ściekowa – ZIT AJ Nr naboru RPDS.04.02.03.IZ.00-02-124/16 – ZIT AJ

Galeria zdjęć