Gryfów Śląski: Jakie inwestycje planuje Gmina w 2023 roku?

0
673

Burmistrz Gryfowa Śląskiego w połowie listopada przedstawiła radnym projekt budżetu na 2023 rok. W tym na inwestycje zaplanowano 11,5 milionów złotych. Co za te środki ma zostać zrealizowane?

 

 

Prognoza dochodów Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2023 rok oparta jest głównie na przewidywanym wykonaniu dochodów własnych w 2022 roku. Przy ustalaniu wielkości wydatków na rok 2023 brano pod uwagę między innymi:

 1. założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2023,
 2. przewidywane wykonanie wydatków bieżących na koniec 2022 roku,
 3. koszty obsługi zadłużenia z tytułu wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych,
 4. potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich,
 5. zapewnienie środków na dofinansowanie projektów z funduszy unijnych.

Przy ustalaniu wielkości wydatków na 2023 rok kierowano się zasadą określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych, że wydatki bieżące winny być finansowane głównie z dochodów bieżących, co oznacza, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących. – zaznacza Burmistrz.

 

W projekcie budżetu na 2023 rok Gminy i Miasta Gryfów Śląski burmistrz ustalił:

 • dochody budżetu w wysokości: 42.922.073,88 zł w tym:
  1. dochody bieżące 35.084.073,88 zł
  2. dochody majątkowe 7.838.000,00 zł
 • wydatki budżetu w wysokości: 46.635.400,30 zł, w tym:
  1. wydatki bieżące 35.065.576,41 zł
  2. wydatki majątkowe 11.569.823,89 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.713.326,42 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W zadaniach inwestycyjnych planowanych przez Gminę Gryfów Śląski na 2023 rok znalazły się m.in.:

 1. Dofinansowanie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. “Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój” – 200.000,00 zł;
 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ubocze – 500 000,00 zł;
 3. Przebudowa drogi gminnej ulica Malownicza, Wiosenna, Letnia w Gryfowie Śląskim – 800.000,00 zł;
 4. Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz.nr 1005/2 – 300.000,00 zł;
 5. Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj – 2.040.000,00 zł;
 6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzewiu Wielkim o długości 800m – 280.000,00 zł;
 7. Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku Ubocze 300 – 15.000,00 zł;
 8. Zakup i montaż piecy centralnego ogrzewania do budynku Ubocze 300 – 70.000,00 zł;
 9. Montaż instalacji oddymiającej w budynku ratusza- dokumentacja – 20.000,00 zł;
 10. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz dokończenie elewacji budynku OSP w Uboczu – środki w ramach funduszu sołeckiego – 10.000,00 zł;
 11. Zakup kamer i montaż systemu monitoringu miejskiego – Etap III – 180.000,00 zł;
 12. Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej – ulica Polna w Gryfowie Śląskim – 200.000,00 zł;
 13. Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim w formule “zaprojektuj i wybuduj” – 1.800.000,00 zł;
 14. Przełączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego – 30.000,00 zł;
 15. Zakup i montaż lamp solarnych – środki w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Młyńsko – 22.187,92 zł;
 16. Zakup i montaż nagrzewnic elektrycznych do świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim – środki w ramach funduszu sołeckiego – 23.635,97 zł;
 17. Doposażenie Otwartej Strefy Plenerowej przy świetlicy wiejskiej w Uboczu – środki w ramach funduszu sołeckiego – 13.000,00 zł;
 18. Budowa świetlicy w Wieży – dokumentacja projektowa – 20.000,00 zł;

Razem 11.569.823,89 zł

Teraz nad projektem pochylą się gryfowscy radni. To od nich zależy, czy ostatecznie budżet na 2023 rok będzie miał taki kształt jak zaprezentowała burmistrza i czy znajdą się w nim takie a nie inne inwestycje. Ostateczny kształt budżetu powinniśmy poznać w grudniu.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here