Gryfów Śląski: 193 tysiące na wsparcie realizacji zadań publicznych

1
553

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 20 grudnia 2019 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 117/2019 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 roku, Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Zarządzeniem Nr 8/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, w składzie:
1.Jerzy Andrzejczak –przewodniczący Komisji,
2.Agnieszka Muszka –członek Komisji,
3.Marzena Szuflicka–członek Komisji
dokonała otwarcia i oceny ofert złożonych na realizację zadań z w/w zakresu.

Komisja oceniła oferty zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski przyznał kwoty dotacji organizacjom wymienionym w zestawieniu

ZESTAWIENIE PRZYZNANYCH DOTACJI NA WSPARCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚĆ I POŻYTKU PUBLICZNEGO Z BUDŻETU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W ROKU 2020

 

Zad. 1. Kultura fizyczna i sport – 172.500

Gryfowski Klub Sportowy „GRYF” – 118.000
Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych – 7.500
Gminny Szkolny Związek Sportowy – 19.000
Ludowy Klub Sportowy ZRYW – 13.000
Stowarzyszenie Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów” – 13.000
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny – 1.000
PZW –Koło w Gryfowie Śląskim – 1.000

Zad. 2. Kultura, sztuka, tradycje narodowe i regionalne i regionalne, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz inicjatywy promujące Gryfów Śląski – 9.500

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1.000
Polski Komitet Pomocy Społecznej – 2.000
Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego – 4.000
Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki – 2.500

Zad. 3. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – 5.000

GKS GRYF – 5.000

Zad. 4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia – 6.000

Polski Związek Niewidomych – 2.000
TPD w Mirsku – 1.000
Stowarzyszenie MOCNI – 3.000

Razem: 193.000

Olgierd Poniźnik
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here