Gmina poniesie koszt obsługi rady seniorów

0
1019
zdjęcie poglądowe

Gmina będzie musiała zapewnić obsługę biurową rady, poniesie jej koszt i zwróci członkom rady np. koszty przejazdów. Sejm już uchwalił zmiany w funkcjonowaniu gminnych rad seniorów. Teraz nowela czeka na akceptację Senatu.

 

 

Gminne rady seniorów powoływane są obecnie, jako ciało o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Obowiązujące przepisy mówią, że rada gminy może utworzyć radę seniorów, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk. Nie ma jednak takiego obowiązku. Teraz to się może zmienić.

Uchwalona przez Sejm zmiana przepisów stanowi, że rada gminy będzie zobowiązana do utworzyć gminną radę seniorów na wniosek – w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 mieszkańców tej gminy, którzy ukończyli 60 lat.

 

 

Rada gminy, tworząc gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający w szczególności:

  1. tryb i kryteria wyboru jej członków,
  2. zasady i tryb jej działania,
  3. długość jej kadencji, z tym że kadencja nie może trwać dłużej niż kadencja rady gminy, na terenie której funkcjonuje ta rada,
  4. zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania jej członków,
  5. zasady zwrotu kosztów, w tym ich maksymalną wysokość podlegającą zwrotowi

Posłowie wskazali także, iż członkowi gminnej rady seniorów biorącemu udział w posiedzeniach gminnej rady seniorów lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on gminną radę seniorów, mogą być zwracane, na jego wniosek, poniesione koszty, w tym koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem w posiedzeniu gminnej rady seniorów lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on gminną radę seniorów, na podstawie dokumentów, w szczególności rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki lub informacji o wysokości poniesionych kosztów przejazdu samochodem.

 

 

Zmieniane przepisy stanowią też, że urząd gminy zapewni “obsługę administracyjno-biurową gminnej rady seniorów” i pokryje jej koszty.

Nowelizacja przepisów czeka teraz na rozpatrzenie przez Senat, a następnie podpis prezydenta

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here