Echa sesji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

1
1268
Michał Pater - Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz
Michał Pater - Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

Pomoc obywatelom Ukrainy, inwestycje i drogi oraz walka z dzikimi wysypiskami śmieci. To tematy lutowej sesji w Lubomierzu, o których pisze Michał Pater Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz.

 

24 lutego br. w formie zdalnej odbyła się XLV sesja Rady Miejskiej Gminy Lubomierz. Ostatnie obrady odbyły się w dniu, w którym świat obiegła informacja o początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Gmina Lubomierz związana jest partnerstwem z dwiema miejscowościami na Ukrainie – Trembowlą i Zbarażem. Ponadto wielu uczniów lubomierskiej szkoły mieszkających w naszym internacie to osoby pochodzące z Ukrainy. Z początkiem sesji dokonano zmian porządku zaplanowanych obrad rozszerzając program o punkt dotyczący ewentualnej możliwości Gminy Lubomierz w zakresie przyjęcia osób szukających schronienia w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Pierwotnie na posiedzenie zaplanowano pracę w następujących tematach:

  1. Przegląd inwestycji realizowanych w Gminie Lubomierz.
  2. Analiza bieżących remontów dróg gminnych.
  3. Analiza realizacji wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej dotyczących świetlic wiejskich.
  4. Informacja Straży Miejskiej dot. dzikich wysypisk śmieci.
  5. Sprawozdanie z działalności klubów sportowych.

Największą realizowaną obecnie inwestycją w Gminie Lubomierz jest modernizacja energetyczna Internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu w kompleksie dawnego Klasztoru Sióstr Benedyktynek oraz remont klasztornych, sal teatralnych z przebudową stropu w zespole klasztornym. Do tej pory wykonano wymianę stropu nad salą; – wymianę tynków ściennych i uzupełnienie ubytków, okablowanie oraz instalacje elektryczne, instalacja sygnalizacji pożaru, odnowienie sceny i schodów po przez naprawienie ubytków. W przyszłości po zakończony remontach w salach klasztornych będą mogły odbywać się wydarzenia kulturalne organizowane przez jednostki gminy oraz uroczystości szkolne.

Istotną inwestycją w Lubomierzu była także rozbudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzieniami przy ulicy Majowej.

Wśród zrealizowanych inwestycji jest także remont dachu świetlicy wiejskiej w Pasieczniku. W ramach inwestycji dokonano wymiany elementów konstrukcyjnych dach, impregnacji więźby dachowej, montażu obróbek blacharskich, wykonania pokrycia dachu, montażu rynien i rur spustowych.

Inwestycja w trakcie realizacji to przebudowa dróg gminnych-nr 112590d i części drogi nr 1l2593d (droga Wojciechów Popielowek). W ramach zadania planuje się przebudować drogę gminą łączącą dwie miejscowości Wojciechów i Popielówek o długości 2474 mb. Projektowane do przebudowy drogi gminne posiadają nawierzchnię tłuczniową, która posiada liczne ubytki i jest zdeformowana.

W trakcie sesji radni zapoznali się z obecnym stanem prac powyższych inwestycji, które jeszcze nie zostały zrealizowane i źródłami finansowania tych inwestycji.

Kolejnym poruszanym tematem w trakcie sesji był raport komisji rewizyjnej, która w maju i czerwcu 2021 roku dokonała kontroli świetlic wiejskich, ich wyposażenia oraz zagospodarowania terenów przyległych. Protokół pokontrolny zawierał listę potrzebnych zmian, których wymagały wymienione w nim obiekty. Sugestie komisji są etapowo wprowadzane. Aktualnie trwa proces wyposażania świetlic a apteczki pierwszej pomocy.

W trakcie posiedzenia radni Rady Miejskiej Gminy Lubomierz otrzymali informację od Straży Miejskiej w zakresie dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy. Okazuje się, że ten problem nie omija Lubomierza oraz okolic, co można wywnioskować z przedstawionej nam informacji. „Niestety coraz częściej mamy do czynienia z nielegalnym wywożeniem śmieci do lasu lub na pola. Jednym z zadań Straży Miejskiej w Lubomierzu jest lokalizowanie tych miejsc, powiadamianie odpowiednich służb oraz w miarę możliwości zabezpieczenie tego, co może okazać się przydatne w celu zidentyfikowania i ukarania sprawcy”. W 2021 roku dochodziło do takich incydentów, w sprawach tych nadal prowadzone są czynności. Zanieczyszczanie nie polega jedynie na wyrzucaniu śmieci, ale także ich samodzielnemu spalaniu, co zgodnie z ustawą o odpadach jest karalne. Nie chodzi tu tylko o przypadki spalania odpadów w piecach lub stosowania niedozwolonego paliwa w systemach c.o., ale również palenia śmieci w związku z porządkowaniem np, posesji czy tez. pozbywania się resztek sprzętu AGD lub trudnych do pozbycia się części samochodowych.

W trakcie posiedzenia debatowano także nad działalnością klubów sportowych funkcjonujących na terenie gminy. Obecnie funkcjonują trzy takie organizację: Stella Lubomierz, Chmielanka Chmieleń oraz Klub Sportowy Pławna. Głównym zadaniem klubów jest działalność dotycząca upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców gminy Lubomierz. Radni zapoznali się z bieżącą działalnością, organizacjom wydarzeń sportowych, prowadzonych treningach. Analizowano także wydatki wykorzystane w ramach dotacji przydzielonej na prowadzenie statutowej działalności.

Przedmiotem sesji były także drogi przebiegające przez teren Gminy Lubomierz. Na poprzedniej sesji radni wystąpili z wnioskiem do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o podjęcie stosownych działań na drodze wojewódzkiej nr 297, która przebiega między innymi przez miejscowości Pasiecznik, Wojciechów i Golejów. “W związku ze złym startem drogi wojewódzkiej nr 297 powodującym bezpośrednie zagrożenie jej użytkowników wnioskujemy o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu usunięcie przedmiotowego zagrożenia. Mamy świadomość, że omawiana droga jest przewidziana do gruntownej przebudowy, jednak obecny jej stan wymaga interwencji niezwłocznej”. Aktualnie wniosek został przekazany do Dyrektora Departamentu Infrastruktury oraz kolejno do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Poruszono także temat drogi powiatowej z Wojciechowa do Lubomierza. 4 lutego Urząd Gminy Lubomierz wystosował pismo do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim o podjęcie czynności w celu wyeliminowania zagrożenia w ruchu drogowym dla życia jak i również mienia, spowodowanego ubytkami w jezdni dziurami/ubytkami i brzegach jezdni na odcinku Wojciechów – Lubomierz z oraz na poboczu, które uniemożliwiają bezpieczne korzystanie użytkownikom drogi. Mieszkańcy, którzy przejeżdżają tą drogą z pewnością zgodzą się z treścią pisma, oraz z tym, że poruszanie się tym odcinkiem stwarza niebezpieczeństwo. 16 lutego otrzymaliśmy odpowiedź, z której wynika, że naprawę omawianych poboczy na drodze powiatowej 2524D Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaplanował na koniec marca/ początek kwietnia. Termin rozpoczęcia prac jest dodatkowo uzależniony od panujących warunków atmosferycznych. Mamy nadzieję, że najwyżej za miesiąc będzie już znacznie bezpieczniej na tym odcinku.

Nie po raz pierwszy w trakcie sesji poruszono także temat drzew znajdujących się w pasie drogowym i jego pobliżu na drodze powiatowej 2511D przebiegającej między innymi przez Pławną i Milęcice do Lubomierza. Wiele spośród tych drzew powoduje zagrożenie dla poruszających się tą drogę, szczególnie w trakcie trwania silnych wiatrów. Radni wcześniej interweniowali u Starosty Lwóweckiego o likwidację tego niebezpieczeństwa. Okazuje się, że nie wszystkie z omawianych drzew znajdują się w pasie drogowym, część z nich jest położona prawdopodobnie na terenach prywatnych. Wobec zaistniałej sytuacji RMG Lubomierz przyjęła wniosek o wystosowanie przez Gminę Lubomierz pisma do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śl. o ustalenie właścicieli gruntów, na których znajdują się drzewa zagrażające bezpieczeństwu przy drodze powiatowej nr 2511D Lubomierz, Pławna Milęcice, oraz kontakt z właścicielami w celu ustalenia dalszych działań przy likwidacji istniejącego zagrożenia.

W kwestii dróg gminnych otrzymaliśmy informację z Referatu Technicznego Urzędu Gminy Lubomierz o trwającym objeździe tych dróg, oraz planowaniu ich remontów w bieżącym roku, a także trwających negocjacjach z potencjalnymi wykonawcami. Więcej szczegółów poznamy kiedy omawiany objazd się zakończy i powstanie skonkretyzowany plan remontu dróg gminnych.

Radni w trakcie obrad poruszyli temat ewentualnych możliwości Gminy Lubomierz w zakresie pomocy osobom poszukującym schronienia w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. W pierwszej kolejności postanowiono skontaktować się z władzami miast partnerskich Lubomierza na Ukrainie tj. Zbaraża i Trembowli. Radni przyjęli wniosek o wspólną inicjatywę RMG Lubomierz oraz Burmistrza GiM Lubomierz w sprawie wysłania wiadomości do gmin partnerskich z terenu Ukrainy (Trembovla i Zbaraż) z wyrazami solidarności oraz wsparcia a także deklaracji możliwej pomocy ze strony Gminy Lubomierz. Uważamy, że powinno się zapewnić wsparcie wynikające z partnerstwa, zwłaszcza w tak szczególnie trudnych okolicznościach.

Mamy świadomość, że w przypadku ewentualnego lokowania uchodźców przy pomocy samorządów terytorialnych, będzie się to odbywało na podstawie wytycznych od organów administracji rządowej. Jednak już teraz postanowiono przedyskutować ten temat i ocenić możliwości, ponieważ nie należy wykluczać takiej sytuacji. Praktycznie w każdej Gminie znajdują się obiekty mogące służyć przynajmniej jako tymczasowe schronienie. Gdyby zaistniały okoliczności, w których uchodźcy z Ukrainy byliby lokowani w powiecie lwóweckim to mamy świadomość, że część z tych osób mogłaby znaleźć schronienie także w Gminie Lubomierz. W trakcie sesji dokonano wstępnej analizy naszych możliwości na wypadek wystąpienia takiej potrzeby, bez zbędnego wybiegania w przyszłość, ponieważ wszyscy zdajemy sobie sprawę, że sytuacja wynikająca z konfliktu zbrojnego na Ukrainie jest nie do przewidzenia.

W trakcie sesji podjęto szereg uchwał w tym dotyczącej ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubomierz, oraz zmniejszenia wysokości opłaty stałej za dziecko niekorzystające z usług Żłobka Gminnego „Wojtusiowa Kraina” w Wojciechowie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobka w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Radni podjęli także uchwałę intencyjną w sprawie ewentualnych przyszłych zmian w Zespole Szkół w Lubomierzu (aktualnie Zespół Szkolno-Przedszkolny, który z początkiem września zmieni nazwę na Zespół Szkół w Lubomierzu). Chodzi o wyrażenie woli utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia oraz włączenia jej do Zespołu Szkół w Lubomierzu. uchwała zakłada kontynuowanie nauki w Branżowej Szkole II Stopnia dla absolwentów Branżowej Szkole I Stopnia. Prawdopodobnie będzie to jedyna szkoła tego typu w powiecie lwóweckim. W dalszej kolejności zostanie sporządzona odpowiednia dokumentacja zgodna z wymaganymi przepisami prawa, w Lubomierz celu utworzenia szkoły (tj. akt założycielski, statut, opinie, porozumienia). Ponadto RMG podjęła uchwałę w sprawie przejęcia z zasobów Skarbu Państwa do zasobów Gminy Lubomierz nieruchomości niezabudowanej położonej w Maciejowcu. Projekt uchwały zakłada nieodpłatne przejęcie z zasobów Skarbu Państwa działki nr 87/5 o powierzchni 0,0734 ha niezabudowanej położonej w Maciejowcu. Teren będzie wykorzystane przez Gminę Lubomierz na zaspokojenie potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na czwartek 31 marca.

Michał Pater, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here