Dopłacą do budowy wiat śmietnikowych

3
679

Już można składać wnioski o dopłatę celową do budowy lub przebudowy przydomowych wiat śmietnikowych. O tę mogą ubiegać się wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

 

W lutym br. radni przyjęli przedstawiony przez burmistrz Gryfowa Śląskiego projekt uchwały określającej zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na przedsięwzięcie polegające na budowie wiat śmietnikowych lub przebudowie istniejących wiat śmietnikowych, które przeznaczone będą na umieszczenie w nich pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta i gminy Gryfów Śląski, zamieszkujących w zabudowie wielolokalowej.

Dotacja dotyczy dofinansowania budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych służących do gromadzenia odpadów komunalnych z co najmniej 7 gospodarstw domowych bądź 7 lokali, w których powstają odpady komunalne.

O dotację może ubiegać się wnioskodawca posiadający tytuł prawny do nieruchomości, na której zamierza zrealizować przedsięwzięcie, na które udzielana jest dotacja, lub posiadający pisemną zgodę właściciela nieruchomości, na której zamierza zrealizować przedsięwzięcie, na które udzielana jest dotacja – zgoda na jej wykorzystanie przez okres min. 5 lat. Ponadto nie może on zalegać w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wnioskodawcą na jedną wiatę śmietnikową może być więcej niż jeden podmiot, o ile nie ma technicznej i organizacyjnej możliwości lokalizacji odrębnych wiat dla każdego z nich. W takim przypadku podpisane musi być porozumienie pomiędzy nimi regulujące wkład finansowy poszczególnych podmiotów. Strony porozumienia składają jeden, wspólny wniosek.

Jak wskazuje w ogłoszeniu o przyjmowaniu wniosków Burmistrz Gryfowa Śląskiego wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski na budowę lub przebudowę wiat śmietnikowych należy składać w terminie od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 29 kwietnia 2022 roku. Te przyjmowane są w sekretariacie gryfowskiego urzędu.

Wnioskodawca, po podpisaniu umowy i zrealizowaniu inwestycji może uzyskać w formie refundacji do 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych wybudowanej lub przebudowanej wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem, jednak nie więcej niż 4.000 złotych.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami oraz udzielania dodatkowych informacji jest inspektor do spraw gospodarowania odpadami, tel.: 75 78 12 952.

3 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here