Dokąd zmierza Powiat Lwówecki? Czyli Strategia Rozwoju Powiatu

7
1342
grafika poglądowa (Lwówecki.info)

Przygotowując się do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Lwóweckiego na lata 2021-2027 przeprowadzono diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej powiatu lwóweckiego, która pozwoliła na określenie kluczowych przeszkód rozwojowych, jak również potencjałów.

 

Powiat lwówecki to atrakcyjne miejsce do życia, inwestowania i wypoczynku, z silnym kapitałem społecznym, rozwijającą się gospodarką i turystyką, wykorzystujący zasoby endogeniczne w budowaniu rozpoznawalnego i konkurencyjnego wizerunku i jednocześnie dbający o wysoką jakość i ochronę środowiska. Powiat lwówecki to miejsce z pozytywną perspektywą na przyszłość oraz otwartością na nowe wyzwania.

Problemy, jakie obecnie w nim występują oraz zmiany zachodzące poza powiatem wymuszają podjęcie działań, które pozwolą na skierowanie wysiłków w te obszary, które są najistotniejsze z punktu widzenia społeczności powiatu, jak również które będą w sposób efektywny odpowiadały na nadchodzące wyzwania. Takie podejście przyjęto w zakresie wyznaczonych celów strategicznych i kierunków działań na lata 2021-2027.

Cele strategiczne mają charakter długookresowy, zaś kierunki działań są założeniami strategicznymi o bardziej konkretnym zarysie. Poniżej zaprezentowano klarowny i usystematyzowany zestaw kluczowych obszarów, celów i kierunków działań.

W obszarze „Społeczeństwo” celem strategicznym jest dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, w tym społecznych, edukacyjnych i zdrowotnych. W związku z tym opracowano następujące kierunki działań:

 • budowa, przebudowa, modernizacja i doposażenie infrastruktury wykorzystywanej do świadczenia usług społecznych;
 • poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej obiektów wykorzystywanych do świadczenia usług społecznych;
 • przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury zdrowotnej, w tym dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • infrastruktura zdrowotna wyposażona w wysokiej jakości sprzęt medyczny i rehabilitacyjny;
 • profilaktyka zdrowotna ukierunkowana na istotne problemy zdrowotne mieszkańców oraz kształtowanie postaw zdrowotnych dzieci i młodzieży;
 • budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja i remont obiektów edukacyjnych zarządzanych przez Powiat;
 • doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i wyposażenie;
 • dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy;
 • rozwój kompetencji i kwalifikacji uczniów z placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat;
 • rozwój usług społecznych, zwłaszcza w zakresie wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin i systemu pieczy zastępczej;
 • aktywizacja zawodowa zwłaszcza osób pozostających poza rynkiem pracy.

W obszarze „Transportu” celem strategicznym jest rozwinięta sieć transportowa i dostępna infrastruktura okołodrogowa powiatu lwóweckiego. W związku z tym opracowano następujące kierunki działań:

 • budowa, przebudowa, modernizacja i remont infrastruktury okołodrogowej – chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych;
 • budowa, wyznaczenie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych;
 • budowa, przebudowa i remont infrastruktury punktowej oraz obiektów typu P&R, B&R.

W obszarze „Kultura, turystyka i rekreacja” celem strategicznym jest wzbogacenie oferty turystycznej i form aktywnego wypoczynku wykorzystującej walory krajobrazowe, kulturowe i przyrodnicze powiatu. Kierunki działań w tym obszarze to:

 • poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych;
 • rewitalizacja istniejących terenów zielonych;
 • rozwój obszarów zieleni na terenie Powiatu;
  – budowa/rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej;
 • rozwój infrastruktury towarzyszącej ścieżkom i szlakom rowerowym;
 • urozmaicenie oferty turystyczno-rekreacyjnej Powiatu.

W obszarze „Przestrzeń i środowisko” celem strategicznym jest wysoka jakość środowiska, dobry stan techniczny obiektów użyteczności publicznej oraz zagospodarowana przestrzeń publiczna. Kierunki działań w tym obszarze to:

 • dostosowanie budynków do aktualnych standardów budownictwa;
 • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej i elektrycznej;
 • poprawa wyglądu i stanu technicznego budynków będących w zasobach Powiatu;
 • uporządkowanie przestrzeni publicznej;
 • realizacja programów edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Powiatu w zakresie racjonalnego korzystania z energii;
 • edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży kształtująca świadomość prośrodowiskową.

W obszarze „Zarządzanie” celem jest wysoki standard usług publicznych i efektywne zarządzanie. Kierunki działań w tym obszarze to:

 • rozwój e-usług publicznych;
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr administracji samorządowej i jednostek organizacyjnych Powiatu;
 • rozwój współpracy między samorządem, sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi oraz budowanie partnerstw na rzecz rozwoju powiatu;
 • rozwój współpracy z partnerami zagranicznymi i pozyskiwanie nowych partnerstw.

Podsumowując misją Powiatu Lwóweckiego jest realizowanie zadań publicznych w oparciu o efektywne, zrównoważone i innowacyjne wykorzystanie zasobów społecznych, ekonomicznych, krajobrazowych, przyrodniczych, turystycznych i kulturowych oraz nawiązywanie partnerskiej współpracy, zapewniających wysoki standard życia, pracy i wypoczynku, dobrze rozwiniętą gospodarkę, nowoczesną infrastrukturę, przyjazny i atrakcyjny wizerunek powiatu dla mieszkańców, turystów, inwestorów.

W połowie grudnia odbywały się konsultacje społeczne w formie online, mieszkańcy mogli wtedy zgłaszać swoje uwagi do projektu. W dniu 18 stycznia 2022 roku Zarząd Powiatu Lwóweckiego zaakceptował projekt Strategii Rozwoju Powiatu Lwóweckiego na lata 2021-2027, w kolejnym kroku projekt trafi pod obrady Rady Powiatu.

Ze szczegółami projektu Strategii Rozwoju Powiatu Lwóweckiego na lata 2021-2027 można zapoznać się na stronie internetowej Powiatu Lwóweckiego pod adresem:
https://powiatlwowecki.pl/strategia-rozwoju-powiatu-lwoweckiego-na-lata-2021-2027/

-/Powiat Lwówecki/-

7 KOMENTARZE

 1. Bzdura! Strategia ochrony środowiska patrz:

  – zwożenie odpadów poprodukcyjnych do Rebiszowa;

  – pozwolenie wydane na zrzutu fekaliów dla odpowiedzialnych z miasta Swieradow Zdrój !

  Kto pisze te koncepcje??? np. Nauczyciel, ideolog, działacz społeczny, emeryt, polityk, policjant, ???? Maciek Julka Stefan Anna Edyta Bogdan Zofia Krzysztof ????

  A kto za to odpowiada ????

 2. Co z tej kultury , drzewa rosły i będą nawet samosiejki , a gdzie jakiś pomysł na nowy zakład pracy ,nie tylko markety zresztą może to i dobrze bo emeryci robią długie przebiegi po tych ścieżkach od marketu do marketu ,bynajmniej młodych ludzi w tym turystycznym mieście nikt nie zatrzyma

 3. Bez obszaru biznes można włożyć sobie miedzy bajki te bzdury pisane przez kolejnych nieudolnych włodarzy i im przybocznych. W ciągu kolejnych 5 lat zostaną sami emeryci i etatyści na państwowym bez pomysłu na życie. Bolesławiec, Wrocław i zagranica wyssie wszystkich ambitniejszych a lokalne firmy będą likwidowane i przenoszone w atrakcyjniejsze lokalizację jedna po drugiej. Bez inwestycji i biznesu te miasto wymrze śmiercią naturalną ale parki będą ładne 🙂 Nie ma komu rządzić w tym mieście…

 4. Dla transportu powinno być na pierwszym miejscu obniżenie do minimum podatków od środków transportu jak to czyni Stara Kamienica a nie jakieś idiotyczne ścieżki. Tiry na DJE można spotkać w całej Europie a i gminna kasa dobrze zarabia na tym. Proste ale widać za trudne dla lwóweckich.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here