Czy Twoje dziecko jest ubezpieczone?

0
299

Zmianie uległy regulacje dotyczące ubezpieczenia dzieci i młodzieży w szkołach. Niegdyś obowiązek ten przejmowała placówka, dziś to rodzic winien zadbać o to, żeby dziecko było ubezpieczone.

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). – tłumaczy nam Łukasz Trawiński z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Mogą jednak wnioskować do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia.

To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty. Żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką.

Należy także dodać, że praktyczna nauka zawodu jest jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu, szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu (zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Zatem ubezpieczenie NNW uczniów kierowanych na praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną szkołą jest obowiązkiem tej szkoły.

Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły otrzymują środki na realizację zadań oświatowych (w ramach podziału części oświatowej subwencji ogólnej), w tym między innymi na prowadzenie szkół kształcących w zawodach. Z tego źródła powinno być finansowane ubezpieczenie NNW dla uczniów kierowanych na praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną szkołą.

W związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej także w tym roku szkolnym sygnałami i wątpliwościami od rodziców uczniów, Minister Edukacji Narodowej skierował pismo do Kuratorów Oświaty z prośbą o przypomnienie i upowszechnienie ww. treści wśród dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli i rodziców uczniów. – dodaje Łukasz Trawiński z Ministerstwa Edukacji Narodowej, który wyraża także nadzieję, iż działanie to powinno przyczynić się do wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości na gruncie dobrowolnych ubezpieczeń zawieranych w szkołach i placówkach oświatowych.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here