Chcesz zostać dyrektorem żłobka?

0
2344
zdjęcie poglądowe

Zgodnie z ogłoszonym przez burmistrza naborem na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w żłobku miejskim, osoby zainteresowane objęciem stanowiska dyrektora mają czas do dnia 28 lutego 2024 roku na złożenie stosownych dokumentów.

 

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój ogłosił nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Żłobku Miejskim „Żabka” w Świeradowie-Zdroju

1. Wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Dyrektor Żłobka Miejskiego „Żabka” w Świeradowie-Zdroju

2. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,
2. obywatelstwo polskie,
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
6. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
7. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
8. niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
10. nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, o opiece nad dziećmi do lat 3, o samorządzie gminnym, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,
2. doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
3. komunikatywność, samodzielność, kreatywność, odporność na stres,
4. dyspozycyjność,
5. zdolność do analitycznego myślenia,
6. wysoka kultura osobista,
7. umiejętność kierowania zespołem pracowników,
8. posiadanie podstaw medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy).

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań statutowych i kierowanie działalnością żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Reprezentowanie żłobka na zewnątrz.
3. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników żłobka.
4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej żłobka.
5. Dysponowanie w ramach uprawnień środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich wydatkowanie, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
6. Zarządzanie powierzonym mieniem, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem majątku.
7. Opracowywanie planu finansowego żłobka.
8. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno – wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka.
9. Prowadzenie procesu rekrutacji pracowników żłobka oraz dzieci i związanej z tym dokumentacji.
10. Ustalanie regulaminów wewnętrznych oraz zakresów czynności dla pracowników żłobka.
11. Współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, zakładami pracy itp. w celu realizacji zadań żłobka.
12. Przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania żłobka.
13. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych.
14. Opracowywanie planów działania, programów i strategii dotyczących działalności żłobka.
15. Przygotowywanie projektów uchwał oraz materiałów na Komisje i Sesje Rady Miejskiej w zakresie działalności żłobka.
16. Współpraca z Burmistrzem Miasta i Radą Miejską w zakresie funkcjonowania żłobka.
17. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

5. Wymagane dokumenty :

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny).
2. Własnoręcznie podpisany Życiorys (CV) bez zdjęcia.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do ogłoszenia).
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy).
6. Inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych umiejętnościach (fakultatywnie).
7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia,wystawione przez lekarza medycyny pracy lub przez innego uprawnionego do tego lekarza (np. lekarz medycyny ogólnej lub rodzinnej).
8. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy).
10. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o niefigurowaniu kandydata w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć informację o osobie z Rejestru z dostępem ograniczonym).
11. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
12. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
13. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o tym, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
14. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki został nałożony bądź o braku takiego obowiązku.
15. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem finansami publicznymi, o których mowa w art. 3l ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
16. Własnoręcznie podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych dokumentach w czynnościach procesu rekrutacyjnego.”
17.Własnoręcznie podpisane oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w punkcie 10 ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój”.
18. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz.530).

6. Warunki pracy na stanowisku:
– praca na pełny etat,
– miejsce pracy: Żłobek Miejski „Żabka” w Świeradowie-Zdroju, ul. Piłsudskiego 5A, 59-850 Świeradów-Zdrój
– wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz.1960 ze zm.)
– praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Termin składania ofert upływa z dniem 28 lutego 2024 roku do godz. 15:00. Oferty należy składać wyłącznie w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Oferta na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego „Żabka” w Świeradowie-Zdroju”.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here