Chcesz mieć wpływ na rozwój Dolnego Śląska? Weź udział w debacie nad Raportem o stanie Województwa za rok 2021.

1
282

12 maja podczas sesji absolutoryjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odbędzie się publiczna debata na temat Raportu o stanie Województwa za rok 2021. Swoje zdanie w dyskusji wypowiedzieć może każdy mieszkaniec regionu, który spełni określone kryteria.

 

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego zaprezentowany został kolejny, czwarty już, Raport o stanie Województwa – opracowanie podsumowujące działania Zarządu Województwa Dolnośląskiego i podległych mu instytucji w 2021 roku. Znaleźć tam można informacje dotyczące realizacji inwestycji samorządu, polityk, programów, strategii, uchwał Sejmiku Województwa, a także planów oraz kierunków działań na kolejne lata.

Konieczność tworzenia tego dokumentu jest wynikiem nowelizacji ustawy o samorządzie województwa. Wcześniej głosowanie odbywające się podczas sesji absolutoryjnej sejmiku województwa dotyczyło tylko sprawozdania Zarządu Województwa z wykonania budżetu za poprzedni rok. Obecnie o udzieleniu wotum zaufania zdecyduje także debata i głosowanie nad Raportem o Stanie Województwa 2021.

W dyskusji wezmą udział radni województwa, a także mieszkańcy, którzy do 11 maja włącznie złożą odpowiedni wniosek i co najmniej 1000 podpisów jego poparcia. Dokumenty należy kierować do Przewodniczącego Sejmiku i dostarczyć (wraz z podpisami) do Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

– Ostatnie dwa lata naznaczone pandemią koronawirusa nie wstrzymały realizacji polityki rozwoju nakreślonej przez Samorząd Województwa. W konsekwencji, już od kilku lat, Dolny Śląsk jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów w całej Unii Europejskiej oraz liderem pod względem przyrostu zatrudnienia. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę trudne uwarunkowania ostatnich lat – mówi Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Jednym z największych wyzwań, jakie przyniósł ze sobą rok 2021, wciąż była walka z pandemią koronawirusa oraz pomoc służbie zdrowia i przedsiębiorcom. Działania te nie zatrzymały jednak realizacji innych niezwykle ważnych projektów i inwestycji.

– W 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich, postawiliśmy przed sobą do realizacji niezwykle ambitne cele, dzięki którym Dolny Śląsk tempo rozwoju Dolnego Śląska utrzymuje się na wysokim poziomie. Stawiamy na ochronę zdrowia, transport publiczny, zakup nowoczesnego taboru, remonty dróg, czy rolnictwo. Dbamy o poprawę powietrza w regionie oraz ochronę obszarów wiejskich i naturalnego środowiska – wymienia Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

KLUCZOWE ZADANIA W 2021 ROKU

 • Przeciwdziałanie skutkom pandemii – dofinansowania placówek; zakupy sprzętu medycznego, karetek pogotowia, środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji; zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych,
 • Inwestycje kolejowe – rozwój publicznego transportu; przejmowanie od państwa nieczynnych linii kolejowych; rewitalizacja w celu przewracania na nich ruchu pasażerskiego; dotowanie i organizowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich; rozbudowa oferty przewozowej na liniach komunikacyjnych w województwie; dostawa pierwszych nowoczesnych pojazdów dla KD,
 • Inwestycje drogowe – remonty i budowa dróg; działania planistyczne przy dalszym rozwoju sieci dróg szybkiego ruchu; kontynuacja budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia; realizacja 20 inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • Ochrona zdrowia – dotacje udzielone m.in. na finansowanie, bądź współfinansowanie inwestycji; zakupy aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia; modernizacje, remonty i modernizacje placówek medycznych; utworzenie Pracowni Leku Cytostatycznego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej; zakup cytobusa oraz sprzętu medycznego i wyposażenia do gabinetów ginekologicznych,
 • Edukacja i nauka – program stypendialny dla kadry medycznej; Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień; projekty dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, w zakresie edukacji włączającej oraz w zakresie kształcenia zawodowego,
 • Programy społeczne – m.in. profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień; staże, kursy i praktyki zawodowe oraz programy stypendialne; programy: Dobry start w rzemiośle, Dolnośląskie żłobki II; kampania „Dolny Śląsk bez barier”, Wojewódzki Program „Nestor”,
 • Obszary wiejskie i naturalne – podpisywanie umów i wypłata dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • Rolnictwo i ochrona środowiska – m.in. Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego, Program Ochrony Powietrza dla Województwa Dolnośląskiego, Program Ochrony Środowiska przed Hałasem, Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego, działania dotyczące ochrony i scalania gruntów rolnych, gospodarki wodno-ściekowej, stacjonarnego wykorzystania zasobów glebowych i leśnych oraz na rzecz systemu obszarów cennych przyrodniczo,
 • Walka o czyste powietrze – koordynacja programów finansowanych głównie ze środków unijnych, ukierunkowanych na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych, wdrażanie strategii niskoemisyjnych, termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła,
 • Dolnośląska polityka rowerowa – liczne spotkania z samorządami i konsultacje społeczne przebiegu Cyklostrady Dolnośląskiej, aktualizacja „Koncepcji sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego – Dolnośląska Cyklostrada”,
 • Współpraca z zagranicą – wizyty robocze i studyjne; misje gospodarcze; stałe relacje i kontakty z partnerami z zagranicy; projekt pn. „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza” – wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw, tworzenie możliwości rozwoju międzynarodowej współpracy badawczo-rozwojowe,
 • Kultura – prowadzenie instytucji kultury w tym: teatrów, filharmonii, orkiestry, bibliotek i muzeów; dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich oraz konserwacji zabytków znajdujących się na terenie województw; wspieranie działań związanych z zabezpieczaniem zabytków; wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla inicjatyw społecznych związanych z opieką nad zabytkami,
 • Sport – budowa hali lekkoatletycznej we Wrocławiu; „Poprawa bazy sportowej” – modernizacja infrastruktury sportowej; przebudowa lub remont istniejących obiektów sportowych; kontynuacja systemu stypendialnego dla najzdolniejszych sportowców oraz nagrody za osiągnięcia sportowe; programy popularyzujące aktywność fizyczną dzieci: „Umiem pływać”, „Płynę dalej” oraz upowszechniające różne dyscypliny sportowe; Dolnośląskie Akademie Sportowe zachęcające do trenowania piłki siatkowej, piłki ręcznej i kolarstwa,
 • Rozwój regionalny – realizacja projektów w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej/Interreg na Dolnym Śląsku; Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej – w 2021 udzielono dotacji dla 25 gmin; realizacja Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.

Z Raportem o stanie Województwa można się zapoznać klikając w link: https://bip.dolnyslask.pl/a,125053,raport-o-stanie-wojewodztwa-dolnoslaskiego-za-2021-rok.html

-/UMWD/-

1 KOMENTARZ

 1. Co zrobił Sejmik dla Lwówka Śl ? Jakoś nie widzę działań wszystko zgarnia Wrocław i okolice . Nawet nasi wybrańcy dbają o te miasto , a Lwówek ? jeden most wystarczy i tyle.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here