Burmistrz przypomina o nowych opłatach za śmieci

4
2334

Andrzej Jasiński Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk poinformował na stronach magistratu, iż nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostały zgodnie z Uchwałą Nr LVI/587/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Mirsk oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

 

 

Nowe stawki opłaty obowiązują od dnia 1 lipca 2023 roku.

W związku z ustaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości otrzymają z urzędu zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wyliczana jest na podstawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zatem miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi:

 

 • 35 zł od osoby, w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 5 mieszkańców włącznie,
 • 33 zł od osoby, w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 6 do 10 mieszkańców włącznie,
 • 31 zł od osoby, w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 11 mieszkańców.

 

 

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w kwocie 2 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

UWAGA:

 • W przypadku skorzystania przez właściciela nieruchomości z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku, od właściciela przedmiotowej nieruchomości nie będą odbierane odpady bio w ramach funkcjonującego systemu, jak i również nie będzie on mógł przekazać tych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
 • Posiadanie przydomowych kompostowników i kompostowanie w nich bioodpadów, na podstawie których przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie podlegało regularnym kontrolom.

 

WAŻNE

 • przy wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy podawać rzeczywistą ilość osób zamieszkujących nieruchomość (w tym dzieci),
 • w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość a ilości osób wskazanych w złożonej deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, w szczególności potwierdzenia/oświadczenia dotyczącego zamieszkania w innym miejscu niż zameldowania lub o objęciu opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
  miejscu aktualnego pobytu,
 • każdą zmianę co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. urodzenie się dziecka, zgon mieszkańca, zamieszkanie nowego lokatora itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

 

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności (przy uwzględnieniu ilości odbiorów poszczególnych frakcji odpadów komunalnych) oraz stawki opłaty wskazanej poniżej:

1) dla pojemnika lub worka o pojemności 120 litrów– w wysokości 29,24 zł,
2) dla pojemnika lub worka o pojemności 240 litrów– w wysokości 58,48 zł,
3) dla pojemnika o pojemności 1100 litrów– w wysokości 268,03 zł.

DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE

 

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, ustalono nową ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 224,97 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Stawka obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.

 

TERMIN I MIEJSCE WNOSZENIA OPŁAT

Wyliczona zgodnie ze złożoną deklaracją opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
winna być wpłacana:

1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych- z góry do 25 dnia danego miesiąca (np. za lipiec do 25 lipca),

2) w przypadku domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe opłatę uiszcza się za rok z góry w terminie do dnia 25 marca danego roku Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać:

• przelewem na indywidualne numery bankowe lub
• w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.

4 KOMENTARZE

 1. Proponuję zweryfikować w właścicieli domków letniskowych, kontenerów itp miejscówek gdyż rosną jak na drożdżach naszej gminie a nikt nie kwapi się o zgłoszenie ich do opłaty śmieciowej.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here