Zostań strażakiem. Jest nabór do służby w Lwówku Śląskim

0
1246

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej W Lwówku Śląskim ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim.

 

 

Nazwa stanowiska, na które prowadzony jest nabór: stażysta w służbie przygotowawczej, stanowisko związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczych.
Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia: 2
Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim.
Rozkład czasu służby: zmianowy.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 poz. 1969 zm.) kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać obowiązkowo następujące kryteria:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z art. 34. ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1969) mianowanie strażaka może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej. Warunku tego nie stosuje się do kobiet.

Dokumenty, które kandydat zobowiązany jest dostarczyć, przystępując do postępowania kwalifikacyjnego:

  • podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 23 września 2021 (Dz. U. 2021, poz. 1772) w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, o którym mowa w art. 28 ust. 6 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1969). Przedkładane zaświadczenie lekarskie musi zostać wystawione nie później niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej. Druk wzoru zaświadczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

Terminy i miejsce składania dokumentów oraz miejsce uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego:

Kompletną dokumentację należy składać w zaklejonej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „Nabór do służby w KP PSP w Lwówku Śląskim” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 grudnia 2022 r. w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, lub przesłać drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek Śląski (w przypadku wysyłki dokumentów listownie wymagana jest forma wysyłki listem poleconym). Za datę przyjęcia aplikacji liczy się datę wpływu dokumentów do KP PSP w Lwówku Śląskim, a nie datę stempla pocztowego.

Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne, lub niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane w postępowaniu kwalifikacyjnym. Na odrzucone oferty nie odpowiadamy.

Wyklucza się składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek Śląski, bądź pod numerem tel. 75 782 22 22 w.80.

pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie: https://www.gov.pl/web/kppsp-lwowek-slaski/ogloszenie-o-naborze-z-dnia-24-listopada-2022-r

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here