Zgłoś zadania do inicjatywy lokalnej

0
577

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza nabór wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Wnioski mają prawo składać:

  1. mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski bezpośrednio
  2. mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1057z późn. zm.), które mają siedzibę na terenie Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

W ramach inicjatywy lokalnej można realizować zadania publiczne Gminy i Miasta Gryfów Śląski w zakresie:

  1. podtrzymywania i upowszechnienia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  2. kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  3. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
  5. ekologii i ochrony przyrody.

Wzór wniosku i kosztorys został określony w zarządzeniu nr 33/2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia10 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Wniosek należy składać osobiście lub przesyłką pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski z dopiskiem „Inicjatywa lokalna”.

Termin składania wniosków: 27.04.2022 roku.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here