Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłosił konkurs na stanowisko

0
2388
konkurs na stanowisko pracy

Zarząd Powiatu Lwóweckiego jako organ prowadzący ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim (adres siedziby: ul. Henryka Brodatego 1, 59-600 Lwówek Śląski)

 

Wymogi na stanowisko dyrektora

Stanowisko dyrektora, zgodnie z § 1 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora w publicznej szkole ponadpodstawowej (Dz.U.2023.2578 t.j.) może zajmować:

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce;
 • ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • uzyskał:
  1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo,
  2. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2023.984 t.j. ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023.742 t.j. ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 t.j. ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2024.104 t.j.);
 • w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.2021.672 t.j. ze zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 1. osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania (zgodnie z § 6 wyżej cytowanego rozporządzenia):
 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • spełnia wymagania określone w ust. 1 (jak dla nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego), w zakresie punktów: 2, 5, 6, 8, 10 i 11 ogłoszenia o konkursie.
 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany (zgodnie z § 12 wyżej cytowanego rozporządzenia):
 • zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 • zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym realizowane są zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 • urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2022.854 t.j.),

– spełniający wymagania określone w ust. 1 jak dla nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, w zakresie punktów: 1-11, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.

Składanie ofert i postępowanie konkursowe

Oferty należy składać w formie papierowej w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim” w sekretariacie lub na adres: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski.

Na kopercie należy podać adres zwrotny, telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej kandydata lub w formie elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisana profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty (PDF) na skrzynkę ePUAP Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim: /j3075uhbh4/SkrytkaESP do dnia 18 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Szczegóły oferty dostępne na stronach Powiatu Lwóweckiego.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here