Za niszczenie znaków granicznych i dróg gminnych, co najmniej mandat

2
1950

W związku z coraz częściej napływającymi informacjami o zaorywaniu, niszczeniu znaków granicznych oraz grodzeniu dróg gminnych Straż Miejska w Lubomierzu informuje, że takie postępowanie jest zabronione i przypomina o karach, jakie grożą za niszczenie dróg gminnych.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych obowiązuje zakaz dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (dotyczy to również składowania materiałów, w tym kamieni polnych zebranych przez właścicieli sąsiednich nieruchomości). Zabrania się też odprowadzania wody opadowej i melioracyjnej oraz ścieków z przyległych nieruchomości do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi. Zakaz dotyczy też ruchu pojazdów nienormatywnych na drogach z opracowaną stałą organizacją ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 277 kodeksu karnego mówiącego o karach za niszczenie, przesuwanie i celowe ukrywanie znaków granicznych za takie przestępstwo przewiduje się karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Dodatkowo sąd może nakazać usunięcie szkody i przywrócenie dawnych oznaczeń. Na podstawie Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego za zniszczenie znaku granicznego w oparciu o kodeks kamy może zostać wymierzona kara grzywny

Zaoranie pasa drogowego, zawężanie w inny sposób pasa drogowego lub przydrożnego stanowi wykroczenie zgodne z art. 100 kodeksu wykroczeń i zagrożone jest karą grzywny do 1000 złotych lub karą nagany.

W przypadku, gdy droga lub pobocze zostaną trwale zniszczone lub uszkodzone, według przepisów kodeksu karnego (art. 288) sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

W przypadku wystąpienia sytuacji nagminnego łamania powyższych przepisów i zaleceń, sprawcy będą przez Straż Miejską w Lubomierzu pociągani do odpowiedzialności karnej.

Straż Miejska w Lubomierzu

2 KOMENTARZE

  1. Jak masz parę milionów wolnych środków na remonty to każda gmina w okolicy pewnie chętnie je przyjmie. Zresztą nie tylko gmina, cały powiat. Ostatnio na remont powiatówki musiał dorzucić się Mirsk, a droga i tak nie zostanie zrobiona w całości

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here