Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej zaprasza na studia!

0
203

Kandydaci na studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej mają możliwość kształcenia się na czterech kierunkach studiów licencjackich (studia pierwszego stopnia) – Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, jednym kierunku jednolitych studiów magisterskich (studia pięcioletnie) – Fizjoterapia oraz jednym kierunku studiów magisterskich (studia dwuletnie) – Pielęgniarstwo.

Coaching zdrowego stylu życia – studia licencjackie

Coaching zdrowego stylu życia to innowacyjny kierunek studiów, dostosowany do potrzeb szybko zmieniającego się rynku pracy, uczący umiejętności praktycznych poszukiwanych przez pracodawców i wychodzący naprzeciw trendom i potrzebom społecznym.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego korzystania z narzędzi dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia.

Dietetyka – studia licencjackie

Kierunek umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia człowieka, oceny stanu odżywienia, technologii przygotowywania potraw, kontroli jakości produktów żywieniowych i warunków ich przechowywania, psychologii żywienia i zaburzeń odżywiania, biochemicznych podstaw żywienia, technologii gastronomicznej oraz szeroko pojętej profilaktyki chorób dietozależnych.

Pielęgniarstwo – studia licencjackie

Program kierunku Pielęgniarstwo opiera się na standardach kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu i obejmują nauki podstawowe, nauki społeczne, nauki w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki pielęgniarskiej. Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz pracy własnej studenta.
Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo ma charakter praktyczny. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo posiada wiedzę ogólną z dziedzin nauk medycznych oraz szczegółową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pielęgniarstwa.

Ratownictwo medyczne – studia licencjackie

Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ratownictwa medycznego. Studia w zakresie ratownictwa medycznego przygotowują do podejmowania działań mających na celu ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Zgodnie z nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym prawo do podjęcia pracy jako ratownik medyczny będzie przysługiwało dopiero po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz uzyskaniu wpisu do rejestru ratowników medycznych.
Ustawa wprowadza ponadto Państwowy Egzamin Ratownika Medycznego (PERM). Możliwość podejścia do powyższego egzaminu będzie przysługiwała osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne oraz odbyły 6-miesięczną praktyką zawodową w ramach studiów.

Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie

Fizjoterapia jest kierunkiem medycznym związanym z ochroną zdrowia, uznawanym za jeden z pięciu najbardziej rozwojowych na świecie. Umożliwia zdobycie szerokiej, specjalistycznej wiedzy oraz praktycznego przygotowania do wykonywania samodzielnego zawodu medycznego, jakim jest w myśl ustawy z dn. 25 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1994) zawód fizjoterapeuty. Nowa ustawa umożliwia coraz większy udział fizjoterapeutów w procesie leczenia. Fizjoterapeutami zostawać będą tylko osoby o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach, co stanowić będzie gwarancję bezpieczeństwa pacjenta i zwiększać skuteczność leczenia.

Pielęgniarstwo – studia magisterskie

Program kierunku opiera się na standardach kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu i obejmują nauki społeczne oraz nauki w zakresie opieki specjalistycznej. Program ma charakter modułowy.
Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz pracy własnej studenta. Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo ma charakter praktyczny. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia posiada specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pielęgniarstwa i nauk medycznych.

Atuty Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

  • nowością, która wspomaga proces kształcenia jest Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala umiejętności technicznych, sala egzaminu OSCE, sala symulacji z zakresu ALS/BLS),
  • nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, laboratoria i pracownie umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, leczenia ruchem, masażu i terapii manualnej,
  • fizykoterapii, biomechaniki i analizy ruchu, sala fitness, siłownia, sala gier i zabaw ruchowych, pracownia antropometryczna, laboratorium biochemii i toksykologii,
  • laboratorium mikrobiologii i biologii molekularnej, pracownia technologii potraw, pracownia komputerowa z oprogramowaniem umożliwiającym układanie diet, pracownia opieki długoterminowej, czynności pielęgniarskich, czynności ratowniczych, pracownia symulacji zespołu ratownictwa medycznego)
  • wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne.
  • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry,
  • zajęcia dydaktyczne realizowane w plenerze,
  • płatne praktyki pilotażowe,
  • wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w studenckich kołach naukowych.

Mirosław Szczypiorski, PWSZ im. Witelona w Legnicy

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here