Sprawa likwidacji szkoły w Uboczu na ostrzu noża!

5
692
Szkoła Podstawowa im Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu
Szkoła Podstawowa im Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu /fot. Lwówecki.info/

Sprawa nie jest jeszcze definitywnie przesądzona, niemniej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w odpowiedzi na pytania redakcji Lwówecki.info wyjaśnia, iż gryfowscy urzędnicy nie dopilnowali terminów, a co za tym idzie kurator nie był zobowiązany do dokonania oceny zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Uboczu!!!

(…) organ nadzoru pedagogicznego informuje, iż nie było możliwości uznania za dopełniany przez właściwy organ warunku określonego w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, bowiem wpływ uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Uboczu, stanowiący jednocześnie zawiadomienie właściwego miejscowo kuratora oświaty o tymże, nastąpił dopiero w dniu 01 marca 2019 roku, a zatem z przekroczeniem wspomnianego wyżej 6 – miesięcznego terminu”. – czytamy w odpowiedzi przesłanej do redakcji Lwówecki.info przez Jolantę Kowalewską Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Sprawa likwidacji Szkoły Podstawowej im Stanisława Reymonta w Uboczu od dwóch miesięcy rozgrzewa mieszkańców nie tylko tego największego w powiecie sołectwa. Od momentu, kiedy to burmistrz Olgierd Poniźnik poinformował rodziców i grono pedagogiczne oraz miejskich radnych o swoim zamiarze do dziś – mimo podjętej większością głosów przez gryfowskich radnych uchwały o zamiarze likwidacji podstawówki – dyskusja nie milknie. Jedni bronią szkoły, zbierają podpisy, planują działania mające tknąć w nią nowego ducha, inni zacierają ręce licząc na dobrą zmianę i oszczędności w gminnej kasie. Dziś okazuje się, że dyskusja zamiast ucichnąć rozgorzeje na nowo.

Burmistrz Gryfowa Śląskiego Pan Olgierd Poniźnik w przedłożonym radnym w lutym br. projekcie uchwały swój zamiar likwidacji szkoły z dniem 31 sierpnia 2019 r. uzasadniał bardzo małą liczbą uczniów, co przekłada się na wysokie koszty prowadzenia szkoły. „Najważniejszym powodem likwidacji, co określono w uchwale, jest mała liczba uczniów i wysokie koszty prowadzenia szkoły.

Na jednej stronie szali kładziemy rachunek ekonomiczny a po drugiej stronie mamy oczekiwania społeczności lokalnej, która za wszelką cenę chce szkołę ratować. – mówił nam po mającym miejsce w lutym br. spotkaniu z rodzicami i władzami Dolnośląski Kurator Oświaty. – Ja dzisiaj nie chcę ferować wyroków, bo muszę być w tej sprawie arbitrem bezstronnym i mądrze korzystać ze swoich kompetencji – dodawał Pan Roman Kowalczyk.

Sami rodzice wprawdzie na spotkanych z władzami bronili szkoły, jednak – jak już pisaliśmy – w przeciwieństwie np. do rodziców z Sosnówki swojego niezadowolenia nie chcieli upubliczniać. Dziś chyba tylko oni sami wiedzą ile nerwów i stresu kosztowały ich te dwa miesiące. Niepewność jutra nikomu nie służy, a w tym przypadku jeszcze trochę potrwa.

Decyzja o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej w Uboczu spoczęła na barkach gryfowskich radnych. Podczas sesji w lutym br. w imiennym głosowaniu 7 radnych było ZA przyjęciem uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, a tym samym zamknięciem SP w Uboczu, 6 było PRZECIW, a 2 wstrzymało się od głosu.

ZA: Borkowski Zygfryd, Guzy Jerzy, Kozak Mariusz, Królak Mateusz, Łoziński Antoni Ryszard, Sawczak Ryszard, Skrzypek Robert
PRZECIW: Kowalonek Kamil, Maga Urszula, Niebylski Marek, Pawluk Wojciech, Piejko Grzegorz, Szczerbicki Krzysztof
WSTRZYMALI SIĘ: Cichoń Arkadiusz, Dragan Mariusz

Uchwała miała trafić na biurko Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, który w przeciągu miesiąca miał podjąć decyzję i wydać opinię wiążącą, co do likwidacji podstawówki. Jak się okazuje kurator raczej takiej decyzji w ogóle nie wyda. Dlaczego? Bo jak informuje nas Kuratorium władze Gryfowa Śląskiego nie dotrzymały terminów.

(…) ostatecznym terminem na zawiadomienie właściwego miejscowo kuratora oświaty o zamiarze likwidacji danej szkoły był ostatni dzień lutego w roku, w którym miałaby nastąpić ta likwidacja” – tłumaczy nam Kuratorium.

Pismo o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu do Kuratorium we Wrocławiu dotarło dopiero 1 marca br.! Zdaniem Kuratorium termin został przekroczony.

Mając powyższe na uwadze właściwy miejscowo kurator oświaty nie był zobowiązany do dokonania oceny zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Uboczu”. – wyjaśnia w odpowiedzi do redakcji Lwówecki.info Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Dwa miesiące procedury, spotkań, zabiegów, negocjacji diabli wzięli? Kto zawinił? Listonosz, czy gryfowscy urzędnicy? A może Kuratorium nie ma racji? Może lada dzień Pan Kurator wyda decyzję i wszystko stanie się jasne? Na stanowisku, iż Kurator ma obowiązek zająć się sprawą, wydać opinię albo wskazać podstawę prawną uchylenia się od jej wydania stoją gryfowskie władze.

Po wnikliwej merytorycznej analizie pisma (…) z dnia 6 marca 2019 roku nie znajduję informacji, że pismo to jest wyrażeniem opinii zgodnie z art. 89 ust 3-5 ustawy Prawo oświatowe na temat zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im Władysława Reymonta w Uboczu” – pisze w odpowiedzi do Kuratora Burmistrz Gryfowa Śląskiego.
Pan Olgierd Poniźnik nie zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym przez Kuratorium. Wskazuje na odmienne interpretacje przepisów prawa i domaga się odpowiedzi, która dla władz Gryfowa Śląskiego jest niezwykle ważna, bo wskaże ostatecznie, czy MOŻNA, czy NIE MOŻNA zlikwidować szkoły w uboczu jeszcze w tym roku.

Moim zdaniem, zgodnie z wyżej przytoczonym art. 89 ust. 3-5 oraz zgodnie z orzecznictwem sądowym i komentarzami do ustawy Prawo Oświatowe – opinia Kuratora Oświaty jest wydawana w formie aktu administracyjnego – postanowienia.
Wobec powyższego uprzejmie proszę o wydanie opinii w formie postanowienia, albo w przypadku niewydania opinii proszę o wskazanie podstawy prawnej odmowy jej wydania” – czytamy w piśmie wystosowanym przez Burmistrza Poniźnika.

Stare powiedzenie mówi: „Na dwoje babka wróżyła”. I na chwilę obecną jest to największy pewnik w tej kuriozalnej sprawie. Kurator decyzję wyda, albo nie, a jak wyda, to pozytywną, albo nie! Tak czy inaczej nie pozostaje nam nic innego jak czekać do końca miesiąca. Z początkiem kwietnia – jak listonosz dobrze się sprawi – będzie już ostatecznie wiadomo co dalej z podstawówką w Uboczu.

W ubiegłym tygodniu zwróciliśmy się do Kuratorium Oświaty z zapytaniem czy Pan Kurator podjął już decyzję ws. Szkoły Podstawowej w Uboczu gm. Gryfów Śląski, a jeżeli tak to, jaka jest to decyzja i zwróciliśmy się z prośbą o jej uzasadnienie? Poniżej publikujemy pełną treść odpowiedzi, jaką do redakcji Lwówecki.info skierowała Pani Jolanta Kowalewska Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:

Przepis art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2015 r.- Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. 2018 r. poz. 996 późn. zm.), wyznaczający procedurę, której dopełnienie niezbędne jest w przypadku chęci likwidacji danej szkoły przez jej organ prowadzący, wskazuje wyraźnie, iż organ ten m.in. cyt. ,,(…) jest obowiązany, co najmniej ma 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do pracy szkół danego typu.”.

W pierwszym rzędzie zwraca się uwagę, iż organ nadzoru pedagogicznego stoi na stanowisku, że choć przepis art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe nie określa formy zawiadomienia, to jednak musi ona umożliwiać zapoznania z przekazaną informacją, a nadto powinna ona umożliwiać weryfikacje dokonania zawiadomienia w postępowaniu sądowo administracyjnym ( por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 sierpnia 2012 r., sygn.. akt I OSK 102412).

Wskazuje się w tym miejscu, mając na uwadze regulacje wynikające a art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, iż forma zawiadomienia nie powinna być wybierana bez uwzględnienia daty podjęcia uchwały i czasu, który pozostał do rozpoczęcia biegu sześciomiesięcznego terminu. Możliwe jest, zatem przyjęcie formy doręczenia za pośrednictwem poczty, bowiem wówczas niepojęcie przez rodzica ucznia upoważnia pracownika organu administracji publicznej przesyłki w terminie, w warunkach tzw. awizowania, przy zastosowaniu norm stosowanych w polskim systemie prawa (dotyczy to przepisów procedury cywilnej, administracyjnej, czy też sądowo-administracyjnej w powiązaniu z przepisami o warunkach wykonywania usług pocztowych) pozwala na ocenę, że organ wywiązał się z obowiązku zawiadomienia (por. wyrok NSA z dnia 24 października 2013 r. sygn.. akt I OSK 1096/13).

Brak jest jednak podstaw do uznania, iż istnienie w związku z powyższym możliwość zastosowania dla potwierdzenia zachowania terminu, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, regulacji art. 57§5 7ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.) Wyrażona w nim myśl nie uwzględnia, bowiem ewentualności zaadresowania przesyłki na nieaktualny adres zamieszkania rodzica lub siedziby organu, a w konsekwencji nie pozwala na zweryfikowanie czy zawiadomienie dotarło do uprawnionych podmiotów a więc czy uzyskały one informację, której dostarczenie gwarantuje art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.

W tym miejscu podkreślenia wymaga również, iż czynność zawiadomienia, o której mowa we wskazanym przepisie, nie jest czynnością prawną, lecz tzw. czynnością materialno- techniczną, która polega na tym, że ma ona w zasadzie charakter faktyczny, ale bezpośrednio wywołuje skutki prawne, gdyż warunkuje prawidłowość m.in. procedury likwidacji. Termin zaś 6 – miesięczny, o którym mowa w tym przepisie należy uznać nie za termin procesowy, ale materialnoprawny. Naruszenie go jest, zatem naruszeniem prawa i stanowi przesłanki do stwierdzenia nieważności uchwały organu samorządu (por. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 listopada 2011 r., sygn. II SA/Go 794/11)

Wobec powyższego organ nadzoru pedagogicznego informuje, iż nie było możliwości uznania za dopełniany przez właściwy organ warunku określonego w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, bowiem wpływ uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Uboczu, stanowiący jednocześnie zawiadomienie właściwego miejscowo kuratora oświaty o tymże, nastąpił dopiero w dniu 01 marca 2019 roku, a zatem z przekroczeniem wspomnianego wyżej 6 – miesięcznego terminu.

Jednakże z ostrożności procesowej wskazuje się, iż cyt. „Szkoła publiczna (…) może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego (…)”, tj. jak wynika z treści art. 95 – z dniem 31 sierpnia danego roku.

Powyższe oznacza zatem, iż ostatecznym terminem na zawiadomienie właściwego miejscowo kuratora oświaty o zamiarze likwidacji danej szkoły był ostatni dzień lutego w roku, w którym miałaby nastąpić ta likwidacja.

Mając powyższe na uwadze właściwy miejscowo kurator oświaty nie był zobowiązany do dokonania oceny zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Uboczu.”.

W dniu wczorajszym zwróciliśmy się do władz Gminy Gryfów Śląski z prośbą o ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji. Dziś w odpowiedzi otrzymaliśmy pismo, które Burmistrz Olgierd Poniźnik skierował do Kuratora Oświaty.

Burmistrz Olgierd Poniźnik
Burmistrz Olgierd Poniźnik

Zdaniem Kuratorium, informacja o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Uboczu wpłynęła do nich po terminie i nie będą zajmować się sprawą. Zdaniem gryfowskich władz Kurator powinien wydać decyzję, albo wskazać podstawę prawne jej niewydania. A Waszym zdaniem?

5 KOMENTARZE

  1. To kraj dyktatury paragrafowo-biurokratycznej. Nie jest istotna istota prawa – biurokrata wyjmuje wygodny dla niego paragraf, używa go jak chce i za żadne skutki decyzji nie odpowiada. Kuratorium powinno określić, który (imiennie) urzędnik jest niekompetentny i bełkoce w papierach i w przeprosinach poinformować o działaniach podjętych, by taka sytuacja się nie powtórzyła.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here