Powiat wystawił na przetarg działki pod garaże

1
951

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłosił pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przewidzianych na cele zabudowy boksami garażowymi, położonych w Rakowicach Wielkich gmina Lwówek Śląski w granicach działek:

 

 

  1. nr 309/41 o pow. 24 m2 , wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części. Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 5.000,00 zł. Wadium – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)
  2. nr 309/42 o pow. 23 m2 , wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części. Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 5.000,00 zł. Wadium – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)
  3. nr 309/43 o pow. 23 m2 , wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części. Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 5.000,00 zł. Wadium – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)
  4. nr 309/44 o pow. 23 m2 , wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części. Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 5.000,00 zł. Wadium – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)
  5. nr 309/45 o pow. 23 m2 , wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części. Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 5.000,00 zł. Wadium – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: dz. nr 309/41, 309/42, 309/43, 309/44, 309/45 – KW JG1S/00024134/8, dz. nr 309/49 – KW JG1S/00025553/8.

Przedmiotowe nieruchomości objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Wielkie. Zgodnie z planem działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 1KG i przeznaczone na cele terenów zabudowy garażowej – Uchwała nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Wielkie.

Przetargi odbędą się w dniu 25 czerwca 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (ul. Szpitalna 4, II piętro, sala konferencyjna) od godz. 1000.

Przeznaczone do sprzedaży dz. nr 309/41, 309/42, 309/43, 309/44, 309/45 wraz z udziałem w działce nr 309/49 wynoszącym 1/24 części dla każdej z działek położone w Rakowicach Wielkich to niezabudowane działki położone w kompleksie zabudowy garażowej. Składnikami kompleksu są grunty zabudowane, na których posadowione są ciągi segmentów garażowych, grunty niezabudowane wydzielone pod przyszłe garaże oraz pod drogę stanowiącą dojazd do istniejących i przyszłych garaży. Kompleks zabudowy garażowej zlokalizowany jest w środkowej części miejscowości. W otoczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, tereny zieleni nieurządzonej wysokiej i niskiej, tereny ogrodów działkowych. Działki posiadają zapewniony poprzez udział w drodze dojazdowej – działka 309/49 – dojazd do kompleksu drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona jest na terenie wyposażonym w energię elektryczną.

Grunty powyższe sklasyfikowane są jako: dz. nr 309/41, 309/42, 309/43, 309/44, 309/45 – RIIIb – grunty orne, dz. nr 309/49 – RIIIb, RIVa – grunty orne i PsV – pastwiska trwałe.

Dla w/w nieruchomości do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki (na dzień ogłoszenia przetargu stawka wynosi 23 %).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu w terminie do dnia 20 czerwca 2024 r. wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank PKO BP S.A. nr 72 1020 5226 0000 6102 0546 2355.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto wskazane powyżej.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zwrot wadium nastąpi na konto z którego dokonano wpłaty na konto Powiatu Lwóweckiego.

UWAGA: Organizator przetargu informuje, że nie będzie mógł zrealizować przelewu zwrotnego wpłaconego wadium w sytuacji, gdy rachunek bankowy z którego wadium zostało wpłacone nie będzie należał do uczestnika przetargu (np. rachunek bankowy agencji bankowej, pocztowej lub innego banku).

W przetargach mogą uczestniczyć osoby, które w terminie wpłacą wadium oraz złożą oświadczenie, że zapoznali się z przedmiotem przetargu, treścią niniejszego ogłoszenia oraz regulaminem przetargu, a ponadto że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

Osoby fizyczne winny legitymować się dowodem osobistym, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2017 r. poz. 2278).

Przetargi mogą być odwołane jedynie z ważnych powodów.

Uwaga: Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl a dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (I piętro pokój 111), pod nr tel. (75) 782 28 94.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here