Powiat oferuje działki na sprzedaż

0
2522
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Siedem działek oferuje na sprzedaż Powiat Lwówecki. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wskazano, iż jest to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

 

Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 97/27, 97/28, 97/29, 97/31, 97/32, 97/33, 97/34 położone w obrębie 3 Gryfowa Śląskiego zostały przeznaczone do sprzedaży uchwałą Nr 25/33/2011 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 6 maja 2011 r. Natomiast działka nr 146 położona w obrębie 3 Gryfowa Śląskiego została przeznaczona do sprzedaży uchwałą Nr 52/110/2007 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 11 września 2007 r.

Dotychczas przeprowadzane przetargi na zbycie w/w nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym.

W związku z tym, iż wpłynął wniosek osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotowych działek, Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie wznowienia procedury sprzedaży w/w nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy określił wartość prawa własności tych nieruchomości.

 

 

W związku z tym, iż nie zostały zachowane terminy o których mowa w art. 39 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) Zarząd Powiatu, zgodnie z art. 39 ust. 3 cyt. wyżej ustawy ma obowiązek ponownego sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, a zatem zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że zostały przeznaczone do sprzedaży nieruchomości wchodzące w skład mienia Powiatu Lwóweckiego:

 1. Nieruchomość położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 97/27 o pow. 0,2257 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 97/34 o pow. 0,0606 ha , określonym na 1/4 niewydzieloną część obręb Gryfów Śląski – 3 arkusz mapy 3. Cena nieruchomości wynosi 130.000,00 zł .
 2. Nieruchomość położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 97/28 o pow. 0,1990 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 97/34 o pow. 0,0606 ha , określonym na 1/4 niewydzieloną część obręb Gryfów Śląski – 3 arkusz mapy 3. Cena nieruchomości wynosi 100.000,00 zł.
 3. Nieruchomość położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 97/29 o pow. 0,2118 ha, obręb Gryfów Śląski – 3 arkusz mapy 3. Cena nieruchomości wynosi 115.000,00 zł
 4. Nieruchomość położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 97/31 o pow. 0,2299 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 97/34 o pow. 0,0606 ha , określonym na 1/4 niewydzieloną część obręb Gryfów Śląski – 3 arkusz mapy 3. Cena nieruchomości wynosi 130.000,00 zł.
 5. Nieruchomość położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 97/32 o pow. 0,2128 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 97/34 o pow. 0,0606 ha , określonym na 1/4 niewydzieloną część obręb Gryfów Śląski – 3 arkusz mapy 3. Cena nieruchomości wynosi 120.000,00 zł.
 6. Nieruchomość położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 97/33 o pow. 0,1956 ha, obręb Gryfów Śląski – 3 arkusz mapy 3. Cena nieruchomości wynosi 105.000,00 zł.
 7. Nieruchomość położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 146 o pow. 0,1212 ha, obręb Gryfów Śląski – 3 arkusz mapy 3. Cena nieruchomości wynosi 63.000,00 zł.

 

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1S/00023265/8

Zgodnie z Uchwałą nr XV/79/2015 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski:

1. działki nr 97/27, 97/28, 97/29, 97/31, 97/32 i 97/33 położone są na terenach oznaczonych MN,MW.3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne i parkingi, zieleń.

2. działka nr 97/34 położona jest na terenie oznaczonym symbolem KDW.17 – teren dróg wewnętrznych.

3. działka nr 146 położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU.10 – teren zabudowy mieszkalno– usługowej. Przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkalno – usługowej. Przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne i parkingi, zieleń.

 

 

Wszystkie w/w działki położone są w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego.

Nieruchomości zlokalizowane są poza centralną częścią miasta Gryfów Śląski, na peryferyjnym jej obszarze – odległość od ścisłego centrum miasta ok. 1 km. W otoczeniu tereny pojedynczej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zieleni nieurządzonej wysokiej i niskiej, tereny rolne oraz teren Powiatowego Centrum Zdrowia. W sąsiedztwie znajdują się także tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy.

Nieruchomości położone są w granicach sześciu sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 97/27, 97/28, 97/29, 97/31, 97/32, 97/33 wraz z współudziałem w gruncie przyległym – dz. nr 97/34 stanowiącym dojazd ( nieurządzony) do działek nr 97/27, 97/28, 97/31, 97/32 tj. teren przewidziany do wspólnego użytku po 1/4 niewydzielonej części.

Działki posiadają bezpośredni lub zapewniony poprzez udział w drodze dojazdowej – działka 97/34 – dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej – ul. Rzepakowa, przy czym działka nr 97/33 posiada dostęp do ul. Rzepakowej poprzez ciąg pieszo jezdny zlokalizowany na działce nr 97/7 położnej w obrębie 3 miasta Gryfów Śląski.

Działki w kształcie nieforemnym, zbliżonym do prostokąta o korzystnym stosunku boków, kształt i wielkość działek – korzystne. Zieleń wysoka, w przeważającej mierze liściasta, znajdująca się na działkach nie przedstawia wartości tartacznej.

Na granicy z ul. Rzepakową zlokalizowane jest ogrodzenie z siatki stalowej lub prętów w ramach na stalowych słupkach. Stan ogrodzenia zły, niespełniający swojej funkcji. Na działce nr 97/28 znajdują się ruiny budynku.

Na działce gruntu nr 97/27 oraz 97/31 zlokalizowane są samowolnie wzniesione prowizoryczne wiaty drewniane prawdopodobnie niezwiązane z gruntem oraz samowolnie wzniesiony garaż murowany za dachem o konstrukcji drewnianej kryty papą. Z uwagi na nielegalne wzniesienie budynku oraz brak dokumentacji zakres wyceny nie obejmuje wartości garażu. Na działkach 97/31, 97/32, 97/33 w przy południowej granicy zlokalizowany jest rów melioracyjny.

Garaż blaszany zlokalizowany na działce nr 97/29 – stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności bezumownego użytkownika nieruchomości posadowiony samowolnie bez tytułu prawnego do gruntu. Z uwagi na powyższe oraz fakt, że jest to obiekt nietrwały – podlega on usunięciu.

Działka nr 146 stanowi teren zieleni nieurządzonej wysokiej i niskiej, zieleń wysoka to w przeważającej mierze drzewostan liściasty nieprzedstawiający wartości tartacznej.

Na działce nr 146 znajduje się obiekt użytkowo –gospodarczy, nieużytkowany, w znacznym stopniu zaniedbany i zdewastowany. Wszelkie instalacje oraz urządzenia będące uprzednio na wyposażeniu obiektu uległy całkowitemu zużyciu lub zniszczeniu. Z uwagi na stan obiektu wymaga on likwidacji.

W sąsiedztwie lub na terenie działki nr 146 – sieć elektroenergetyczna i sieć wodociągowa, w sąsiedztwie lub na terenie pozostałych działek – sieć elektroenergetyczna.

W ewidencji gruntów i budynków działki zostały sklasyfikowane jako:

 • dz. nr 97/27 – Bi – inne tereny zabudowane, Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
 • dz. nr 97/28 – Bi – inne tereny zabudowane,
 • dz. nr 97/29 – Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
 • dz. nr 97/31 – W – grunty pod rowami, Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
 • dz. nr 97/32 – W – grunty pod rowami, Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
 • dz. nr 97/33 – W – grunty pod rowami, Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
 • dz. nr 97/34 – Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
 • dz. nr 146 – B – tereny mieszkaniowe.

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dla działek nr 97/27, 97/28, 97/31 i 97/32 zbywanych wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 97/34 określonym na 1/4 niewydzieloną część oraz dla działek nr 97/29 i 97/33 do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki (na dzień ogłoszenia wykazu stawka wynosi 23 %). Dla działki nr 146 do ceny ustalonej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (I piętro pokój 111), pod nr tel. 75 782 28 94.

-/Powiat Lwówecki/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here