Powiat Lwówecki sprzedaje Audi A4

0
2938

OGŁOSZENIE O LICYTACJI SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO POWIATU LWÓWECKIEGO

Nazwa i siedziba jednostki: POWIAT LWÓWECKI, 59-600 Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4

Miejsce i termin prowadzenia licytacji: Licytacja odbędzie się w Siedzibie Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim przy ul. Szpitalnej 4 w sali obrad na II piętrze w dniu 11.02.2020r. o godzinie 10:00

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot licytacji: Samochód będący przedmiotem licytacji można obejrzeć przed siedzibą Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim przy ul. Szpitalnej 4 w godzinach 10:00 – 15:00 po wcześniejszym jednodniowym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75 782 36 50,

Przedmiot licytacji:

 • Marka i model pojazdu: Audi A4
 • Nr identyfikacyjny ( VIN ): WAUZZZ8DZTA132830
 • Nr rejestracyjny: DLW 56EL
 • Rok produkcji: 1996
 • Pojemność /moc silnika: 1781 cm3/110kW
 • Data pierwszej rejestracji w kraju: 23.06.2006r.
 • Ilość miejsc: 5
 • Rodzaj paliwa: benzyna
 • Masa własna: 1300kg
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Przebieg: 459716 km
 • Kolor: srebrny
 • Ubezpieczenie OC: do 14.02.2020r.
 • Auto nie posada ważnego przeglądu.

Cena wywoławcza i postąpienie: Cena wywoławcza wynosi 1.000zł. ( słownie: tysiąc złotych ). Postąpienie wynosi 100,00 zł brutto ( sto złotych ). Organizator licytacji zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia licytacji lub jej odwołania bez podania przyczyn.

Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia

Wadium w wysokości: 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 07 lutego 2020 r. na rachunek bankowy sprzedającego:

PKO BP SA: 67 1020 5226 0000600205447653: z dopiskiem „licytacja samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim” z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym organizatora licytacji przed jej otwarciem pod rygorem uznania przez organizatora licytacji, że warunek wniesienia wadium nie został spełniony.

Organizator licytacji zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia licytacji lub jej odwołania bez podania przyczyn.

Inne informacje
– Licytacja (aukcja) jest prowadzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 ( Dz. U. z 2010 r. nr 114, poz. 761 z późn.zm. oraz Dz.U. z 2016 r., poz. 300 z późn.zm. ) w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.
– Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej.
– Zaoferowana przez licytanta cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaoferuje cenę wyższą.
– Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
– Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
– Warunkiem do przystąpienia do licytacji jest: wniesienie wadium określonego w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia

– Wadium misi być wniesione wyłącznie w pieniądzu, w złotych polskich.
– Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
– Wadium złożone przez pozostałe osoby, które brały udział w licytacji zostanie zwrócone bez oprocentowania nie później niż przed upływem 7 dni od zakończenia licytacji.
– Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: uczestnik, który uzyskał przybicie najwyższej ceny uchylił się od zwarcia umowy.

– Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.
– W przypadku przystąpienia do licytacji tylko jednego licytanta, ceną sprzedaży jest cena wywoławcza wraz z ceną postąpienia.

Termin zawarcia umowy sprzedaży
– Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji nastąpi z chwilą przybicia najwyższej ceny.
– Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia przybicia (na podstawie wystawionej przez Starostwo Powiatowe w faktury VAT).
– Wydanie nabywcy przedmiotu licytacji nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz zawarciu umowy.
– Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez kupującego całkowitej ceny nabycia.
– Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu licytacji ponosi w całości Licytant

Więcej informacji na stronie: bip.powiatlwowecki.pl

 

-/ Powiat Lwówecki /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here