Powiat Lwówecki: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

0
290
zdjęcie poglądowe, fot. Lwówecki.info

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2021 roku

 

I. Rodzaj zadania i wysokość planowanych środków na ich realizację

 1. Promocja i ochrona zdrowia (przewidywana wysokość środków 4 000 zł):
  1. wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym również zdrowia psychicznego,
  2. działania o charakterze edukacyjnym w obszarze zdrowia, w tym organizacja kursów pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.
 2. Wspieranie osób niepełnosprawnych (przewidywana wysokość środków 5 000 zł):
  1. działania pomocowe osobom z niepełnosprawnościami w zakresie poprawy stanu zdrowia lub ich funkcjonowania, niewspierane z innych programów krajowych,
  2. działania ukierunkowane na wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie poprawy dostępności i integracji ze społeczeństwem.
 3. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (przewidywana wysokość środków 10 500 zł):
  1. projekty edukacyjne- upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  2. organizacja wydarzeń służących rozwojowi kultury, kultywowaniu tradycji i integracji społeczności Powiatu Lwóweckiego,
  3. wspieranie lokalnego ruchu artystycznego.
 4. Kultura fizyczna i turystyka (przewidywana wysokość środków 52 500 zł):
  1. cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych,
  2. uczestnictwo dzieci i młodzieży reprezentujących Powiat w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.
  3. organizacja imprez turystycznych o wymiarze powiatowym, popularyzujących zdrowy styl życia.
 5. Promocja powiatu (przewidywana wysokość środków 3 000 zł):
  1. działania służące ochronie miejsc przyrodniczych,
  2. organizacja imprez popularyzujących działania na rzecz ochrony środowiska,
  3. organizacja konkursów z zakresu ochrony środowiska i przyrody.

II. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zgłoszone do konkursu zadanie musi być realizowane w 2021 roku, maksymalnie do 31 grudnia. W roku 2021 podmiot może realizować zadanie publiczne przed dniem podpisania umowy, przy czym czyni to na własne ryzyko.
 2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, w swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe), w mediach, w ustnych informacjach, o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Lwówecki.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu.

III. Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty dotyczące realizacji zadania należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, II piętro, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, a w pozostałe dni w godzinach 7.30-15.30 w terminie do dnia 11 marca 2021 roku.
 2. Oferty muszą być zgodne z Załącznikiem Nr 1 Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).
 3. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Lwóweckiego w zakładce Organizacje pozarządowe oraz w zakładce Aktualności pod ogłoszeniem o konkursie.

Daniel Koko,
Przewodniczący, Zarządu Powiatu Lwóweckiego

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here